Miracles exist

0
451

Miracles exist
<dutch version below – Nederlandse versie onderaan>

There was a day that I didn’t believe in miracles or magic. That this kind of things were only products of fairytale stories. There were times when I was struggling with myself and the world and could not see the magic. I grew up like so many in a world that seemed to know better then me what was good for me … A world where ratio was the master and were dreams were slowly forgotten …

Until the last years when I started to fully follow my dreams and heart beyond expectations from others or society. Getting rid of old beliefs and patterns was not always easy and sometimes very hard, painfull and difficult. but all was necessary …. And just in that point magic became to come in more then ever. The moment I enbraced my dreams there was more magic then ever …

And miracles really happen … Now from equinox to equinox 2018 my life shifted again in an unseen way. In the spring equinox of 2018 I was standing at the Tor of Glastonbury looking towards the East with a feeling in my heart that I was going home. In the weeks before the spring equinox I met two women that told me separately from each other that in that period of my life I looked exactly the same like a past life in the east and that I was going home. For me a proof that what I felt was right. In another part of my life I would probably have been thinking I was crazy…

6 months later on the fall equinox in September I got married in Armenia with a woman who feels like the other part of my soul, who feel like I have always known before and which I met in a magical way. I arrived in a country that feels like I have always known and feels like home. Magical things happened all on the way and in all I can see the guidance from the divine which brought me to places and situations my rational mind could never foresee … and of course it is sometimes also challenging like I already wrote before about bureaucracy and love …

This week in Belgium I was in a workshop with young adults in a high school and I saw how difficult it is for young people in general to live their dreams and their passion. After the workshop a young man came to me and thanked me for sharing my stories and life wisdom. You have reawakened a fire in my heart that stopped to burn. Thank you for that he said. This touched me also in my heart because I could also see myself in him and something I went through. It also awakened a fire in my heart that I want to go to schools more for doing workshops and talk about life and feelings. So if there are teachers here or people that work with youngsters feel free to let me know to talk about possibilities. I deeply feel the importance of working with youngsters …

So many people and youngsters dont believe in their dreams anymore or in following their passion … But what i feel … if somebody ever says you that magic is not real and that dreams are not meant to live, then just be quiet, listen to your own heart and follow your own heart. Because there is a call in yourself that knows what is good for you … There is an inner call in all of us that knows what is good for us … I am not pretending that I know the truth but what I am sure from and what feels for me like truth and what I personnaly experience is that the best medicine in the world is following your heart <3

Lots of love to all of you

Hug

Jan

wedding picture by Andranik Keshishyan from our wedding in Armenia

Miracles exist

<Nederlandse versie>

Wonderen bestaan

Er was een dag dat ik niet geloofde in wonderen of magie. Dat dit soort dingen alleen maar producten waren van sprookjes. Er waren tijden dat ik worstelde met mezelf en de wereld en de magie niet kon zien. Ik ben opgegroeid zoals zovelen in een wereld die beter leek te weten dan mezelf wat goed voor me was … Een wereld waarin ratio de meester was en dromen werden vergeten …

Tot de laatste jaren, toen ik mijn dromen en mijn hart volledig begon te volgen ipv verwachtingen van anderen of de maatschappij te volgen. Oude overtuigingen en patronen kwijtraken was niet altijd gemakkelijk en soms heel moeilijk, pijnlijk … maar het was allemaal noodzakelijk … En juist op dat punt kwam er meer dan ooit magie in mijn leven. Op het moment dat ik mijn dromen werkelijk onarmde …

Nu van equinox tot equinox 2018 shifte mijn leven opnieuw op een magische manier … In de lente-equinox van 2018 stond ik op de Tor van Glastonbury en keek naar het oosten met een gevoel in mijn hart dat ik naar huis ging. In de weken vóór de equinox ontmoette ik twee vrouwen die me los van elkaar vertelden dat ik in die periode van mijn leven er precies hetzelfde uitzag als een vorig leven in het oosten en dat ik naar huis ging. Voor mij een bewijs dat wat ik voelde goed was. In een ander deel van mijn leven had ik waarschijnlijk gedacht dat ik gek was.

6 maanden later tijdens de herfstequinox in september ben ik in Armenië getrouwd met een vrouw die aanvoelt als het andere deel van mijn ziel, waarvan ik voel dat we elkaar altijd hebben gekend en die ik op een magische manier heb ontmoet. Ik ben tevens terecht gekomen in een land dat voelt alsof ik het altijd al heb gekend en dat als thuis is. Magische dingen gebeurden allemaal onderweg en in alles kan ik de leiding van het goddelijke zien die me naar plaatsen en situaties bracht die mijn rationele verstand nooit zou kunnen voorzien op voorhand … en natuurlijk blijven er ook uitdagende stukken zoals ik recent ook schreef over bureaucratie en liefde …

Deze week in België zat ik in een workshop met jonge volwassenen op een hogeschool en ik zag hoe moeilijk het voor hen in het algemeen is om hun dromen en passie te leven. Na de workshop kwam een jongeman naar me toe en bedankte me voor het delen van mijn verhalen en levenswijsheid. Je hebt een vuur in mijn hart wakker gemaakt dat niet meer brande. Bedankt hiervoor zei hij. Dit raakte me ook in mijn hart omdat ik mezelf ook in hem kon zien en iets dat ik zelf ook mee heb gemaakt. Het heeft ook een vuur in mijn hart nog meer aangewakkerd dat ik naar scholen wil gaan om workshops te gdvd en over het leven en gevoelens te praten. Dus als er hier leraren zijn of mensen die met jongeren werken, laat gerust iets weten en kunnen we praten over mogelijkheden … Ik voel diep het verlangen en het belang van werken met jongeren …

Zoveel mensen en jongeren geloven niet meer in hun dromen of in het volgen van hun passie … Wat ik voel … als iemand je ooit zegt dat magie niet echt is en dat dromen niet bedoeld zijn om te leven, wees dan stil, luister naar je eigen hart en volg je eigen hart. Omdat er een stem in jezelf is die weet wat goed voor je is … Er is een innerlijke roep in ieder van ons die weet wat goed voor ons is … Ik wil niet pretenderen alsof ik de waarheid in pacht heb, maar wat ik zeker weet, zelf ervaar en wat voor mij als waarheid voelt, is dat het beste medicijn ter wereld je hart volgen is <3

Hartegroet

jan

de foto werd gemaakt door Andranik Keshishyan tijdens ons huwelijk in Armenië

https://www.janmoeyaert.com/2018/11/21/miracles-exist/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here