Jaloezie en het boze oog

1
586

Jaloezie en het boze oog <English version below>

Bij deze wil ik graag een gevoel delen over de energie van jaloezie en het boze oog. Het is een thema dat de voorbije weken en maanden heel erg present is. Ook nu in Armenie voel ik dit opnieuw. Wanneer ik samen met Kristine in Armenie ben voel ik de energie van de jaloerse blik in de ogen van mensen en vooral van mannen. In de energie van mensen kan ik bij momenten een diepe jaloezie voelen wanneer mensen onze liefde zien … In lichaamstaal is het niet altijd zichtbaar maar ogen liegen niet … Ook al heb ik de voorbije jaren nog niet over dit thema geschreven kan ik voelen dat veel mensen jaloers op me zijn, zowel vrouwen als mannen maar vooral veel mannen … Omdat ik voor sommigen iets belichaam dat jaloers maakt, dat ik zo open ben, dat ik het goed kan vinden met vrouwen, … . Ergens raakt me dit diep en omdat ik hypergevoelig ben kan ik me daar ook niet altijd even makkelijk  van afschermen … tegelijk voel ik dat jaloezie als een van de laagste energieen die er is, in kern niet meer dan pijn is van iemand … de energie van iets te willen vernietigen wat je eigenlijk zelf wil … waardoor niemand anders dit mag bezitten of ervaren … vanuit die pijn ontstaat de neiging omdat iets bij de ander te willen vernietigen … jaloezie is dus in kern niet meer of minder als pijn in hoe ik het zie … Ik poog niet de waarheid in pacht te hebben of dat ik beter ben dan anderen … als ik iets deel dan is dat altijd vanuit mijn gevoel en hoeft niet de waarheid van een ander te zijn … als ik mezelf in de spiegel bekijk dan kan ik oprecht de puurheid in mezelf zien … dat ik door het leven ga met goeie intenties … maar tegelijk kan ik ook voelen dat die puurheid een spiegel is waarvan velen jaloers zijn of willen vernietigen … de voorbije maanden en jaren ben ik meer dan ooit in mijn kracht gaan staan … dat betekent ook zichtbaar en kwetsbaar zijn … ook nu in dit delen voel ik deels een oeroude angst van vernietigd te kunnen worden omdat ik ga staan voor wat ik voel en geloof … tegelijk wil ik ook door die angst stappen … een thema dat ook speelt de voorbije tijd is waar mijn grenzen liggen in het delen vanuit mijn ziel … Voor mij is het ontzettend uitdagend om mijn grenzen te trekken omdat ik zo open en gevoelig in de wereld sta … een oefening die zich dan ook aandient hoe open ik me wil opstellen vanaf heden … In welke mate deel ik verder openlijk over mijn liefde, mijn gevoelens, … het is een thema dat me enorm bezig houd … het maakt me opnieuw kwetsbaar om dit te delen en er is ook deels angst om dit te delen maar ik kies ervoor om dit gevoel uit te spreken …

Jealousy and the evil eye

With this I would like to share a feeling about the energy of jealousy and the evil eye. It is a theme that has been very present in recent weeks and months. Even now in Armenia I feel this again. When I am together with Kristine in Armenia I feel the energy of the jealous energy in the eyes of people, both women and men but  especially of men. In the energy of people I can feel a deep jealousy when people see our love … In body language it is not always visible but eyes do not lie … Even though I have not written about this topic in recent years, I can feel that many people are jealous on me and certainly a lot of men … Because I embody something that makes people also jealous, that I am so open, that I can find it so good with women, …. Somewhere it touches me deeply and because I am hypersensitive I can not always easily shield myself from it … at the same time I feel that jealousy is one of the lowest energies and is no more than someone’s pain … jealousy makes people to destroy the energy of something that they can not feel and posses… as a result of which nobody else is allowed to possess or experience this … from that pain the desire arises to destroy what the other person has … jealousy is therefore in essence nothing more or less then pain … I do not try to pretend i know the truth or that I am better than others … if I share something then it is always from my feeling and does not have to be the truth of someone else .. When I look at myself in the mirror, I can honestly see the purity in myself … that I go through life with good intentions … but at the same time I can also feel that this purity is a mirror that some would rather see broken … in the past months and years I have been in my power more than ever and stood up for what i believe in … that also means being visible and vulnerable … even now in this sharing I feel partly an ancient fear of being destroyed because I am going to stand for what I feel and believe … at the same time I also want to go through that fear … a theme that also plays the past time is where my limits are in sharing from my soul … For me it is very challenging to draw my limits because I am so open and sensitive to all in the world .. an exercise that presents itself how open I want to be from now on … how open do I share about my love, my feelings, … it is a theme that keeps me busy … it makes me vulnerable again to share this and i also feel some fear about it but i choose to share it …

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here