What is going on in the world?

12
165361

Lieve vrienden,

– English version below –

Wat is er aan de hand in de wereld?

Er is op dit moment heel veel aan de hand in de wereld. Er is ook heel veel angst. Voor een virus, voor oorlogen, voor natuurrampen … . Het is voor velen niet altijd even evident om op dit moment niet in angst te leven. Ik ken ook heel veel mensen die zeggen ik kan het nieuws niet langer zien. Het maakt me depressief. Wat uiteraard ook ergens normaal is.

Er is overal chaos en het is niet altijd evident om in de stilte in de storm te blijven. Ik wil daaromtrent ook graag iets delen in een “down to earth way”. Omdat wegkijken de oplossing niet is … En ik wil het ook niet zweverig maken. Zodus hierbij een poging om in woorden te beschrijven wat er op dit moment speelt en waarvan ik voel dat ik deze boodschap dien te delen wanneer ik me er op afstem.

Als er een iets belangrijk is op dit moment collectief voor de mensheid dan is het wel dat we niet blind mogen zijn voor de duisternis die er momenteel ook is in de wereld. Ik ken heel veel mensen die bezig zijn met energetisch werk of spiritualiteit ook. Vaak hoor je dan wel eens de uitdrukking “dat waar je aandacht aan schenkt dat groeit”, iets waar zeker waarheid in zit.

Er zit hier echter ook een blinde vlek in. Gezien er ook zoiets is als dat waar je van wegkijkt of negeert ook sterker kan worden. Alles heeft een schaduwzijde ook, al is dat niet altijd zichtbaar. Iedereen kijkt waarschijnlijk wel eens meermaals per week in de spiegel maar hoeveel mensen zien hun schaduw? Dit gewoon als voorbeeld. Dat is voor iedereen van ons van toepassing. En dit is inderdaad niet altijd makkelijk.

Op dit moment is het dus uitermate belangrijk dat we allemaal samen ook de duisternis in de ogen kijken. Vanuit compassie ook en niet vanuit strijd. Het is belangrijk dat we ons licht laten schijnen op wat er zich momenteel allemaal aandient in de wereld. Ontkenning maakt dingen alleen maar sterker. “Wat je ontkent groeit ook” zou je dus ook kunnen stellen. Tot we er aandacht aan geven en het onder ogen zien.

Dat is een hele belangrijke energie die op dit moment collectief heel present is overal in de wereld. Alles spiegelt zich op dit moment … Daarom is het belangrijk dat mensen in hun eigen licht en kracht blijven zonder blind te zijn voor de duisternis. Als de zon schijnt dan toont de schaduw zich. Maar als de zon niet schijnt of niemand het licht brengt is er enkel duisternis …

Je hoeft je daarbij ook niet te verliezen in complottheorien of dergelijke. Ook al speelt er op dit moment ook heel veel achter de schermen op wereldniveau. Het moge intussen duidelijk zijn dat we daar collectief niet meer naast kunnen kijken. Er is op dit moment een virus dat zogezegd pandemisch gevaarlijk is … Terwijl werkelijke virussen zoals oorlog, zelfmoord, angst, hongersnood een veelvoud aan slachtoffers maakt. Al maanden worden we een zogezegd gevaarlijk virus getoond. Iedere dag opnieuw … Terwijl er wel meer slachtoffers zijn van andere zaken. Hoe objectief is dit? Ook hier heb je de vrije keuze dit te ontkennen of niet …

Alles wat er nu speelt in de wereld spiegelt ons iets. Vertrouw op jezelf en vertrouw niet blind op media of dingen die buiten jezelf gebeuren. Vertrouw op jezelf en je intuitie en ga zelf op onderzoek uit. Vertrouw op je innerlijk licht maar wees ook niet blind voor de schaduw en ook je eigen schaduw.

Als laatste nog dit. Veel mensen zeggen soms ook ik ben bezig met energetisch werk of ik ben spiritueel … Vele anderen zeggen ook ik ben atheist of ik geloof niet. Maar dat is allemaal een illusie en schept dualiteit en afscheiding. Want dan ontstaat er een een wij en een zij … Vanuit het perspectief van God of de bron of mss beter gezegd het onnoembare is alles energie en is alles spiritueel … Het is wat het is … Er is geen wij en zij … Alles is verbonden … De realiteit is dat we allemaal in deze wereld leven, zowel de gelovigen als de ongelovigen … Er is dag en nacht en er is licht en duisternis … Of je dat nu wil geloven of niet …

De realiteit is dat zowel de gelovige als de niet gelovige iedere dag de zonsopgang en zonsondergang aanschouwt vanuit hun eigen perspectief … Open je ogen voor de waarheid en zoek deze eerst en vooral in jezelf. Wees niet blind en heb geen angst.

En weet ook dat chaos een proces is van het oude naar het nieuwe. Ook al is het niet altijd evident om dat in een groter geheel te zien.

We hebben allemaal wel eens angst om te sterven maar waar we als mens vaak wel eens blind voor zijn is de angst voor de waarheid en de angst om werkelijk te leven.

Voor waarheid en gerechtigheid,

Hartegroet vanuit Armenie,

Jan

– English version –

What is going on in the world?

Dear friends,

There is a lot going on in the world right now. There is also a lot of fear. For a virus, for wars, for natural disasters …. It is not always easy for many to not live in fear at the moment. I also know a lot of people who say I can no longer see the news. It makes me depressed. Which of course is also normal at some point.

After all there is chaos everywhere and it is not always easy to find calmnessn in the storm. I would like here to share something in a “down to earth way”. Because looking away is not the solution … So hereby an attempt to describe in words what is going on right now and from which I feel I need to share.

If there is one thing that is collectively important to humanity right now, it is that we should not be blind to the darkness that currently exists in the world as well. I know many people who are engaged in energetic work or spirituality as well. You often hear the phrase “that which you pay attention to that grows”, something that certainly contains truth.

However, there is also a blind spot in this. Considering there is also such a thing as that which you look away from or ignore can also become stronger. Everything has a dark side, although that is not always visible. Everyone probably looks in the mirror several times a week, but how many people see their shadow? Just this as an example. That applies to all of us. And this is indeed not always easy.

So right now it is extremely important that we all look the darkness in the eye together. Also out of compassion and not out of struggle. It is important that we shed light on what is happening in the world right now. Denial only makes things stronger. “What you deny also grows” you could say. Until we pay attention to it and face it.

That is a very important energy that is collectively very present all over the world at the moment. Everything is reflected right now as in a mirror … That is why it is important that people stay in their own light and strength without being blind to the darkness. When the sun shines, the shadow shows itself. But if the sun doesn’t shine or no one brings the light, there is only darkness …

You don’t have to get lost in conspiracy theories also. Even though there is also a lot going on behind the scenes at the world level at the moment. It should now be clear that collectively we can no longer ignore that. There is a virus right now that is said to be pandemically dangerous … While actual viruses like war, suicide, fear, famine kill a multitude of people. For months we have been shown a supposedly dangerous virus. Every day again … While there are more victims of other things. How objective is this? Here too you have the free choice to deny this or not …

Everything that is going on in the world now mirrors us something. Trust yourself and don’t blindly rely on media or things that happen outside of yourself. Trust yourself and your intuition and do your own research. Trust your inner light but don’t be blind to the shadow and your own shadow as well.

Finally this. Many people also sometimes say I am engaged in energetic work or I am spiritual … Many also say I am an atheist or I do not believe. But all that is an illusion and creates duality. Because then a “we” and a “them” arises … From the perspective of God or the source, or rather the unnameable, everything is energy and everything is spiritual … Everything is what it is … There is no us and they … Everything is connected. The reality is that we all live in this world, believers as well as unbelievers … There is day and night and there is light and darkness … Whether you want to believe it or not …

The reality is that both the believer and the non-believer watch the sunrise and sunset every day from their own perspective … Open your eyes to the truth and seek it first and foremost within yourself. Don’t be blind or afraid.

And also know that chaos is a process from the old to the new. Even that it is not always easy to see this in a bigger perspective.

We all have sometimes that moments for the fear of dying but sometimes we are also blind to the fear of the truth and the fear of truly living.

For truth and justice,

Heart greetings from Armenia,

Jan

12 COMMENTS

  1. I know this is not exactly on topic, but i have a blog using the blogengine platform as well and i’m having issues with my comments displaying. is there a setting i am forgetting? maybe you could help me out? thank you.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here