The love i feel for the woman I love

0

De liefde die ik voel voor de vrouw die ik bemin

 
<English version below>
 
Graag wil ik iets delen uit het diepste van mijn ziel. Het gaat over de liefde die ik voel voor mijn geliefde Kristine. Meermaals kreeg ik de voorbije weken en maanden van mensen te horen dat Kristine mijn tweelingziel zou kunnen zijn, of mijn tweelingvlam, of mijn tweelingstraal …
 
Ik wil daar graag voor mezelf iets over delen hoe onze liefde voor mij voelt. Zelf lees ik weinig of geen boeken en heb ik me dus ook niet verdiept in de thema’s van tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen … Ik wil hier delen over hoe onze liefde voor mij voelt voorbij de kaders omdat net daarin voor mij persoonlijk de kracht en magie is gelegen. Voor mij persoonlijk voelt dat de sleutel van de liefde die ik met Kristine ervaar in het voelen is gelegen … In het “niet benoemen”. In het “niet weten” … Dat het ergens niet gelabeld kan worden … Voor mij voelt de liefde dan ook als een soort meer waar je in springt … Je kan er veel over vertellen maar het werkelijk ervaren dient zich pas aan als je in het meer duikt …
 
Ik voel dat ik mijn verbinding met Kristine dus ergens niet kan labelen in een concept. Ik kan er woorden aan geven maar de beleving gaat telkens voorbij de woorden. Voor mij voelt de ontmoeting met Kristine als ik het in woorden dien te gieten als de ontmoeting van het andere deel van mijn eigen ziel. Iets wat in kern voorbijgaat aan woorden maar voor mij persoonlijk het dichtst kom bij wat ik voel. Hoe ik het best kan beschrijven is een gevoel van diep thuiskomen. Het is een gevoel alsof zij mij is en ik haar. Alsof onze beide lichamen worden bewoond door één ziel. Dit in woorden beschrijven is op zich al beperkend voel ik omdat ik ergens nooit in woorden zal kunnen gieten wat er door mezelf en door ons samen stroomt. Het gaat veel dieper dan eender welk woord ooit zal kunnen bevatten. Net zoals de magie in onze ontmoeting niet te rationaliseren is. Voor mij ligt de sleutel in “het onnoembare” …
 
Dus is Kristine mijn tweelingziel, tweelingvlam of wat dan ook? Dat zijn allemaal concepten buiten onszelf … Dus dat weet ik niet en hoeft voor mij ook niet en verandert uiteindelijk niks aan onze verbinding … Voor mij voelt de liefde als iets dat je dient te proeven en te ervaren. Het gaat voel ik voor mij over de verbinding en de ervaring . Ik merk en voel ook voor mezelf dat iedere stap en iedere ervaring op het pad van liefde in het verleden een noodzakelijke stap was naar het moment van de ontmoeting met Kristine. Alles was noodzakelijk en een voorbereiding tot het punt van onze ontmoeting. In ons samenzijn werd voor mij duidelijk dat er geen andere keuze was voor mezelf dan met mijn volle hart kiezen voor de vrouw die ik nu bemin. Dat dit het pad is dat zich aandiende waarbij ik volledig vanuit mijn hart voor haar koos. Een liefde die voor mij dieper gaat dan alles wat ik ooit heb ervaren en tegelijk voelt alsof ik het altijd heb gekend. Ik voel in alles dat onze liefde fysieke tijd en ruimte overstijgt. Dat onze verbinding niet gebonden is aan de ketenen van de fysieke wereld.
 
Maar net hierin ligt voor ons ook een diepe persoonlijke inwijding besloten. Omdat onze ziel voel ik voor één van de moeilijkste paden heeft gekozen. Gezien onze stoffelijke lichamen zijn geboren in een ander fysiek land (zij Armenië en ik België) worden we beiden geconfronteerd met de beperkende systemen buiten onszelf en het bijhorende onrecht. De buitenwereld (lees het systeem) waarin we leven ziet ons als louter een lichaam met een bijhorend paspoort en paspoortnummer dat beperkt word in gaan en staan. In ons samenzijn voelen wij die grenzen niet. Wat wij voelen in onszelf is iets dat deels nog niet is belichaamd in deze fysieke wereld en dat is bij momenten niet altijd makkelijk als je in deze fysieke wereld leeft.
 
Het is bij momenten zelfs heel erg uitdagend. Net zoals het ook soms uitdagend is om zo intiem te delen. Maar ik voel dat ik dit wou delen vanuit mijn ziel. Dit is mijn waarheid en van daaruit spreek ik … Vanuit mijn ziel … Van ziel tot ziel … Uiteindelijk voorbij alle illusies en uiterlijke is het op zielsniveau dat de mooiste verbinding ontstaat en waar we allemaal verbonden zijn. Ver voorbij alle kaders van wat goed en fout of echt en onecht is …
 
I want to end this text with some personal words to you Kristine, my beloved, when I look with the eyes of my heart then to see you is to see me and to see me is to see you. Loving you is loving me and loving me is loving you and that makes us one!
 
Groet vanuit het hart en veel liefde voor elk van jullie
 
Jan
 
 
<English version below>
 
The love I feel for the woman I love
 
I would like to share something from the depths of my soul. It’s about the love I feel for my wife Kristine. Several times I have heard from people during the past weeks and months that Kristine could be my twin soul, my twin flame, my twin ray …
 
I would like to share something about how our love feels for me. I don’t read a lot of books and so I am also not so familiar with the theme twin souls, twin flames and twin rays … I want to share something about how our love feels for me beyond all this frameworks. For me personally it feels the key of the love that I experience with Kristine lays in the field of “feeling” … In the “not labeling”. In the “unknown and not knowing” … That what we feel can not be labeled in some way … For me, love feels like a lake you jump into … You can tell a lot about it but the real experience only comes in when you dive into the lake …
 
I feel that I cannot label my connection with Kristine in a concept. I can give words to it but the experience always goes beyond the words. For me the meeting with Kristine feels like if i have to put it into words as the meeting of the other part of my own soul. Something that is about more then words but for me personally comes the closest to what I feel. I can best describe it as a feeling of deeply coming home. It is a feeling as if she is me and I her. As if our two bodies are inhabited by one soul. To describe this in words is in itself impossible, because I will never be able to put fully into words the energy that flows through us. It goes much deeper than any word will ever be able to contain. Just as the magic in our meeting can not be rationalized. For me the key lies in what can not be named …
 
So is Kristine my twin soul, twin flame or something else? I do not know and do not have to know because after all it is about the connection we feel … For me, love feels like something you have to taste and experience. It’s about the connection and the experience. I also notice and feel for myself that every step and every experience on the path of love in the past was a necessary step towards the moment of meeting with Kristine. Everything was necessary and a preparation to the point of our meeting. In our meeting it became clear to me that there was no other choice for me than to choose with whole my heart for the woman I now love. A love that is going deeper then all what I experienced before and in the same time feels like I have aIways know. I feel in everything that our love transcends physical time and space. That our connection is not tied to the chains of the physical world.
 
But in this lays also a deep initiation for us . Because I feel our souls have chosen one of the most difficult paths. Since our physical bodies are born in another physical country (she in Armenia and I in Belgium), we are both confronted with the limiting systems outside of ourselves and the associated injustice. The outside world (read the system) in which we live sees us as merely a body with a corresponding passport and passport number that is limited in going and standing. In our meeting we do not feel those boundaries.
What we feel in ourselves is something that has not yet been embodied in this physical world and that is not always easy when you live in this physical world. It is even very challenging at times. Just like it is sometimes challenging to share so intimately. But I feel that I wanted to share this from my soul. That this also is part of my soul mission. To share about this from the depths of my soul. From soul to soul … And after all it is at the soul level that the most beautiful connection is created. Far beyond all frameworks of what is right and wrong or real and unreal … This is the truth that I feel beyond all labels …
 
I want to end this text with some personal words to you Kristine Uzunyan, my beloved, when I look with the eyes of my heart then to see you is to see me and to see me is to see you. Loving you is loving me and loving me is loving you and that makes us one!
 
Greeting from the heart and love to all of you
 
Jan
 
 

Miracles exist

0

Miracles exist
<dutch version below – Nederlandse versie onderaan>

There was a day that I didn’t believe in miracles or magic. That this kind of things were only products of fairytale stories. There were times when I was struggling with myself and the world and could not see the magic. I grew up like so many in a world that seemed to know better then me what was good for me … A world where ratio was the master and were dreams were slowly forgotten …

Until the last years when I started to fully follow my dreams and heart beyond expectations from others or society. Getting rid of old beliefs and patterns was not always easy and sometimes very hard, painfull and difficult. but all was necessary …. And just in that point magic became to come in more then ever. The moment I enbraced my dreams there was more magic then ever …

And miracles really happen … Now from equinox to equinox 2018 my life shifted again in an unseen way. In the spring equinox of 2018 I was standing at the Tor of Glastonbury looking towards the East with a feeling in my heart that I was going home. In the weeks before the spring equinox I met two women that told me separately from each other that in that period of my life I looked exactly the same like a past life in the east and that I was going home. For me a proof that what I felt was right. In another part of my life I would probably have been thinking I was crazy…

6 months later on the fall equinox in September I got married in Armenia with a woman who feels like the other part of my soul, who feel like I have always known before and which I met in a magical way. I arrived in a country that feels like I have always known and feels like home. Magical things happened all on the way and in all I can see the guidance from the divine which brought me to places and situations my rational mind could never foresee … and of course it is sometimes also challenging like I already wrote before about bureaucracy and love …

This week in Belgium I was in a workshop with young adults in a high school and I saw how difficult it is for young people in general to live their dreams and their passion. After the workshop a young man came to me and thanked me for sharing my stories and life wisdom. You have reawakened a fire in my heart that stopped to burn. Thank you for that he said. This touched me also in my heart because I could also see myself in him and something I went through. It also awakened a fire in my heart that I want to go to schools more for doing workshops and talk about life and feelings. So if there are teachers here or people that work with youngsters feel free to let me know to talk about possibilities. I deeply feel the importance of working with youngsters …

So many people and youngsters dont believe in their dreams anymore or in following their passion … But what i feel … if somebody ever says you that magic is not real and that dreams are not meant to live, then just be quiet, listen to your own heart and follow your own heart. Because there is a call in yourself that knows what is good for you … There is an inner call in all of us that knows what is good for us … I am not pretending that I know the truth but what I am sure from and what feels for me like truth and what I personnaly experience is that the best medicine in the world is following your heart <3

Lots of love to all of you

Hug

Jan

wedding picture by Andranik Keshishyan from our wedding in Armenia

Miracles exist

<Nederlandse versie>

Wonderen bestaan

Er was een dag dat ik niet geloofde in wonderen of magie. Dat dit soort dingen alleen maar producten waren van sprookjes. Er waren tijden dat ik worstelde met mezelf en de wereld en de magie niet kon zien. Ik ben opgegroeid zoals zovelen in een wereld die beter leek te weten dan mezelf wat goed voor me was … Een wereld waarin ratio de meester was en dromen werden vergeten …

Tot de laatste jaren, toen ik mijn dromen en mijn hart volledig begon te volgen ipv verwachtingen van anderen of de maatschappij te volgen. Oude overtuigingen en patronen kwijtraken was niet altijd gemakkelijk en soms heel moeilijk, pijnlijk … maar het was allemaal noodzakelijk … En juist op dat punt kwam er meer dan ooit magie in mijn leven. Op het moment dat ik mijn dromen werkelijk onarmde …

Nu van equinox tot equinox 2018 shifte mijn leven opnieuw op een magische manier … In de lente-equinox van 2018 stond ik op de Tor van Glastonbury en keek naar het oosten met een gevoel in mijn hart dat ik naar huis ging. In de weken vóór de equinox ontmoette ik twee vrouwen die me los van elkaar vertelden dat ik in die periode van mijn leven er precies hetzelfde uitzag als een vorig leven in het oosten en dat ik naar huis ging. Voor mij een bewijs dat wat ik voelde goed was. In een ander deel van mijn leven had ik waarschijnlijk gedacht dat ik gek was.

6 maanden later tijdens de herfstequinox in september ben ik in Armenië getrouwd met een vrouw die aanvoelt als het andere deel van mijn ziel, waarvan ik voel dat we elkaar altijd hebben gekend en die ik op een magische manier heb ontmoet. Ik ben tevens terecht gekomen in een land dat voelt alsof ik het altijd al heb gekend en dat als thuis is. Magische dingen gebeurden allemaal onderweg en in alles kan ik de leiding van het goddelijke zien die me naar plaatsen en situaties bracht die mijn rationele verstand nooit zou kunnen voorzien op voorhand … en natuurlijk blijven er ook uitdagende stukken zoals ik recent ook schreef over bureaucratie en liefde …

Deze week in België zat ik in een workshop met jonge volwassenen op een hogeschool en ik zag hoe moeilijk het voor hen in het algemeen is om hun dromen en passie te leven. Na de workshop kwam een jongeman naar me toe en bedankte me voor het delen van mijn verhalen en levenswijsheid. Je hebt een vuur in mijn hart wakker gemaakt dat niet meer brande. Bedankt hiervoor zei hij. Dit raakte me ook in mijn hart omdat ik mezelf ook in hem kon zien en iets dat ik zelf ook mee heb gemaakt. Het heeft ook een vuur in mijn hart nog meer aangewakkerd dat ik naar scholen wil gaan om workshops te gdvd en over het leven en gevoelens te praten. Dus als er hier leraren zijn of mensen die met jongeren werken, laat gerust iets weten en kunnen we praten over mogelijkheden … Ik voel diep het verlangen en het belang van werken met jongeren …

Zoveel mensen en jongeren geloven niet meer in hun dromen of in het volgen van hun passie … Wat ik voel … als iemand je ooit zegt dat magie niet echt is en dat dromen niet bedoeld zijn om te leven, wees dan stil, luister naar je eigen hart en volg je eigen hart. Omdat er een stem in jezelf is die weet wat goed voor je is … Er is een innerlijke roep in ieder van ons die weet wat goed voor ons is … Ik wil niet pretenderen alsof ik de waarheid in pacht heb, maar wat ik zeker weet, zelf ervaar en wat voor mij als waarheid voelt, is dat het beste medicijn ter wereld je hart volgen is <3

Hartegroet

jan

de foto werd gemaakt door Andranik Keshishyan tijdens ons huwelijk in Armenië

https://www.janmoeyaert.com/2018/11/21/miracles-exist/

Future “Golden Apricot “Eco Village” ” Armenia

26

For a future project in Armenia we need your help <dutch version below>

Together with my wife Kristine and her father we are planning to create an “eco village” close to Yerevan, the capital of Armenia. The place will be suitable for a wide range of activities such as

– eco tourism
– conferences
– summer and winter camps for children
– projects with social values
– residential courses
– personal development courses
– activities with horses
– educational projects
– international courses and projects with internal and external partners
– …

by establishing this project we want to invest in a better future for Armenia

We have a unique place with multiple hectars at our disposal in front of the magical mountain of Ararat where we can estabish this future “eco village” that has the potential to become a multifunctional place serving the future of Armenia

The place has the potential to be fully self-sufficient as there are natural water sources, a lot of sun for generating electricity from solar panels, access to gas, apricot and plum tree gardens, ground for growing own food, …

But to create this unique project we need in the first place sponsors and investors that want to invest in this unique project and the future of Armenia

more detailled info and updates will also follow in the future and we are currently working on a deep and profound business plan

But in the first place we need people and partners that are interested to sponsor and invest. Interested to invest in this unique project in Armenia? Want more info?

Contact me on

jan.moeyaert@live.be
whatsapp 0032494850240

regarding the range of this project we need help in this so it would be great if you could help to spread this news with people you know

Thanks a lot

Greets

Jan

link to the video on youtube

https://www.janmoeyaert.com/2018/11/04/future-golden-apricot-eco-village-armenia/ link to the video on youtube https://youtu.be/MCMxC-1Jijs

<dutch version>

Voor een toekomstig project in Armenie hebben we jullie hulp nodig

Samen met mijn vrouw Kristine en haar vader plannen we om een “eco dorp” te bouwen in de  buurt van Yerevan, de hoofdstad van Armenie. De plaats zal geschikt zijn voor een breed scala van activiteiten zoals

– eco toerisme
– conferenties
– zomer- en winterkampen voor jongeren
– projecten met sociale waarden
– residentiele cursussen
– cursussen rond persoonlijke ontwikkeling
– activiteiten met paarden
– educationele projecten
– internatonale cursussen en projecten met interne en externe partners
– …

Door het ontwikkelen van dit project willen we investeren in een betere toekomst voor Armenie.

We hebben een unieke locatie met meerdere hectares grond ter onzer beschikking waar we dit toekomstig “eco dorp” dat kan bijdragen aan een betere toekomst voor Armenie kunnen oprichten. De grond waar we dit multifunctioneel project willen oprichten is gelegen in een prachtige setting recht tegenover de mythische berg Ararat.

De plaats heeft het potentieel om volledig zelfvoorzienend te zijn. Er zijn natuurlijke waterbronnen, overvloed aan zon om elektriciteit te genereren uit zonnepanelen, toegang tot gas, boomgaarden met abrikozen en pruimen, grond om eigen voeding te produceren, …

Om dit uniek project te realiseren zijn we in de eerste plaats op zoek naar sponsors en investeerders die bereid zijn te investeren in dit unieke project en de toekomst van Armenie.

Meer gedetailleerde info en updates volgen later nog in de toekomst en we werken momenteel ook aan een gedetailleerd business plan.

In de eerste plaats zijn we nu eerst op zoek naar potentiele investeerders en sponsors. Heb je interesse om te investeren in dit unieke project of wens je meer info?

Contacteer me op

Jan.moeyaert@live.be
Of via whatsapp 0032494850240

Gezien de omvang van dit project kunnen we alle hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als je dit nieuws zou kunnen delen met mensen die je kent.

Heel erg bedankt

Groetjes

Jan

link to the video on youtube

Future “Golden Apricot “Eco Village” ” Armenia

link to the video on youtube


 

Armenian Wedding – Kristine Jan – Church Ceremony

1

Armenian Wedding – Kristine Jan – Church Ceremony

link to the photo’s

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215315043843005&type=3

 

pictures from the traditional Armenian Wedding Celebration

see link

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3