Christus bewustzijn – Christ consciousness

0
643

Odzun Armenië, ergens in de bergen (English version below)

Op gevoel wandel ik in de bergen van Armenië ergens in de buurt van Odzun … Wanneer ik mijn ogen sluit tijdens het wandelen zie ik het beeld van een lichtend kruis met in het midden een groot licht voor mijn geest zweven … Al sinds mijn aankomst in Armenië enkele dagen terug blijft het beeld terugkomen in mijn geest op de verschillende plekken die ik bezoek …  Zelfs wanneer ik in mijn bed ontwaak verschijnt het telkens opnieuw in mijn geest … Na een tijdje wandelen kom ik aan bij de ruïne van een oude tempel gelegen op de flank van een bergwand … Ik besluit even te genieten van het uitzicht van de rivier die enkele honderden meters in de diepte door het dal stroomt … Daarna wandel ik rond de resten van de voormalige tempel … ik zie een kleine ingang … Twee vrouwen komen net de ruimte van de tempel uit en hebben binnenin kaarsen ontstoken … Ik ga de tempel binnen waar ik alleen ben … ik sluit mijn ogen en luister naar het geluid van de stilte … opeens blaast de wind de tempel in waarna ik mijn ogen kort opnieuw open … In een glimp zie ik hoe de wind een klein wandtapijt met de beeltenis van Yeshua laat op liften … Ik sluit mijn ogen opnieuw waarna volgende boodschap doorkomt …

Ik ben de Christus, ik ben wie ik ben, het universeel Christusbewustzijn …  Ik ben de goddelijke levensvonk die ontspringt in de kern van het kruis … Daar waar de horizontale en de verticale lijn elkaar kruisen ter hoogte van het hart … Daar in de kern situeert zich het goddelijk vuur, de levensvonk, de levensroos … Ik ben de universele bloem, de bloem in jezelf, de levensbloem … Ik ben de goddelijke roos, de goddelijke essentie in jou … Het goddelijke is niet buiten jezelf maar in jezelf gelegen … Jij bent de bloem … Wees de bloem … Voel de bloem … Straal … Het is je geboorterecht … Ik ben jou en jij bent mij … We zijn één … We zijn allemaal kinderen van de bron … Keer naar binnen, herinner je je goddelijke essentie … Daar in je hart woon ik … Daar in het universeel kloppend hart in elk van ons … In de kern van het kruis waar het goddelijk vuur ontspringt en zich een gouden licht vormt dat je hele essentie omvat … Daar in de kern ben ik  … Daar in de kern ben jij … Daar waar de 4 elementen samenkomen … Daar waar de 4 windrichtingen samenkomen … En waar het 5e element ontspringt dat alle andere overstijgt en tegelijk omvat … de ether … de levensvonk … de kern … de bron … daar ben ik en daar ben jij … daar is het huis van de ziel … herinner je wie je bent … een kind van het licht …

 

 

Odzun Armenia, somewhere in the mountains

I am walking in the mountains of Armenia somewhere near Odzun … When I close my eyes I see the image of a shining cross with a great light in the middle … Since my arrival in Armenia a few days ago the image keeps coming back … Also when I wake up in the morning the image keeps coming back … After some walking I arrive at the ruins of an old temple on the flank of a mountain … I decide to have a seat and enjoy the view of the river flewing a few hundred meters below me deep in the valley … After a while i decide to walk around the small temple … Two women just come out of the temple and have lit candles inside … I enter the temple where I am alone for a while … I close my eyes and listen to the sound of silence … suddenly the wind blows into the temple and i open my eyes … In a glimpse i see how the wind lifts a small tapestry with the image of Yeshua … I close my eyes again and a message comes through …

I am the Christ, I am who I am, the universal Christ consciousness … I am the divine spark of life that rises in the core of the cross … Where the horizontal and the vertical line meet each other in the heart … There in the core the divine fire is situated , the spark of life, the flower of life … I am the universal flower, the flower in yourself … I am the divine rose, the divine essence in you … The divine is not outside but inside you … You are the flower … Be the flower … Feel the flower … Shine … I am you and you are me … We are one … We are all children from the source … Go inside, remember your divine essence … There in your heart I am … There in the universal beating heart in each of us … In the core of the cross where a divine fire rises and forms a golden light that surrounds your whole essence … there in the core I am … there where the 4 elements come together … there where the 4 wind directions come together … and where he 5th element is activated that transcends all others and at the same time includes them … the ether … the life spark … the core … the source … there I am and there you are … there is the house of the soul … remember who you are … a child of the light …

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here