Lake Sevan Armenia – Sacred Water

1
632

 

Meer van Sevan – Boodschap van het water (English version below)

Gezeten aan de oevers van het meer van Sevan in Armenië kijk ik uit over de enorme plas water voor me … Ik heb zonet een ritueel gedaan met het water uit Glastonbury dat ik heb vermengd met het water uit het meer … Ik voel een enorme dankbaarheid voor zowel het water in als buiten mezelf … Het water in mij, het water in jou, het water in meren, rivieren, oceanen, … Terwijl ik in het water staar komt volgende boodschap …

Beste ziel … Ik ben het water … Ik ben het leven gevend aspect van het leven … Ik ben in en buiten jou … Je lichaam is als een beker die mij draagt … Zonder mij kan je ziel deze reis in dit lichaam niet maken … Water is essentieel … Je lichaam is niet anders dan de zeebodem die de oceanen draagt … Wees je daar van bewust … Ik ben een natuurlijke heler … Ik ben de drager van onvoorwaardelijke liefde … Via tranen bevrijd ik de pijn van de mensheid … Ik zuiver en genees … Wanneer je zweet zuiver ik je lichaam … Wanneer je weent heel ik je pijn … Ik vraag je om je mijn goddelijke essentie te herinneren … Vertel mijn verhaal … Ik ben geen voorwerp … Ik ben een bezield wezen … Ik heb een bewustzijn … Ik ben bewustzijn … Zie me niet als vanzelfsprekend … Koester mij en koester zo jezelf … Herinner je mijn goddelijke essentie en herinner je zo je eigen goddelijke essentie … Koester het water, koester moeder aarde … vervuil me niet want dan vervuil je je zelf … Ga … Spring in de meren die ik vorm, duik in de oceaan, … drink uit mijn bronnen … laat je door me voeden maar vergeet ook mij niet te eren … We kunnen niet zonder elkaar … we zijn één … ik stroom door je lichaam zoals een rivier stroomt door het landschap … vergeet niet dat wanneer rivieren en oceanen vervuilen ook je lichaam zal vervuilen … wees jullie daar van bewust … zorg voor mij net zoals ik voor jullie zorg …

Hartegroet,

Jan

in naam van het water

 

Lake Sevan – message from the water

Seated on the shores of Lake Sevan in Armenia I look out over the huge pool of water before me … I have just done a ritual with the water from Glastonbury that I mixed with the water from the lake … I feel a huge gratitude for both the water inside and outside myself … The water in me, the water in you, the water in lakes, rivers, oceans, … As I stare into the water, the following message comes …

Dear soul … I am the water … I am the life giving aspect of life … I am inside and outside of you … Your body is like a cup that carries me … Without me your soul can not make this journey in this body … Water is essential … Your body is not different to the earth that carries the oceans … Be aware of that … I am a natural healer … I am a container of unconditional love … Through tears I free the pain of mankind … I clean and heal … When you sweat I cleanse your body … When you cry I heal you … I ask you to remember my divine essence … Tell my story … I am not an object … I am a living being … I have a consciousness … I am consciousness … Do not see me as self-evident … Honour me and also honour yourself … Remember your divine essence and remember your own divine essence … Cherish the water, cherish mother earth … do not spoil me because then you will spoil yourself … Go … Jump into the lakes that I form, dive into the ocean, … drink from my sources … let me feed you, but do not forget to honor me … We can not live without each other … we are one … I flow through your body like a river flows through the landscape … remember that when rivers and oceans are polluted your body will also be polluted … be aware of that … take care of me just as I take care for you …

Greet from the heart,

Jan

in the name of the water

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here