We woke up from a dream

297
5441

 

Good morning world, this days I wrote a poem of hope I would like to share with you,

Goeiemorgen wereld, dezer dagen schreef ik een gedicht van hoop dat ik graag met je wil delen,

Բարի լույս աշխարհ, այս օրերին ես հուսադրող բանաստեղծություն եմ գրել, որը կցանկանայի կիսվել ձեզ հետ,

  We woke up from a dream

(Dutch version see below, Nederlandse versie zie verder) (Armenian version see below, հայերեն թարգմանությունը տես ներքևում)

We woke up from a dream
And we looked into the empty streets
We heard people signing from their balcony’s

We woke up from a dream
And we saw there was no pollution in the air
So we could see a sky more blue than ever before

We woke up from a dream
And we could hear more birds signing than ever before
So we could here the promise of a new spring coming like we never heard it before

We woke up from a dream
And we could simply see how we have been always sleeping awake before
And we realized that we are more alive than ever before

We woke up from a dream
And we looked to the world with new eyes
And we saw a before and an after

From the heart,

Jan

(Nederlandse versie)

We ontwaakten uit een droom

We ontwaakten uit een droom
En we aanschouwden de lege straten
We hoorden mensen zingen vanop hun balkon

We ontwaakten uit een droom
En we zagen dat er geen vervuiling in de lucht was
Dus we konden een hemel aanschouwen die blauwer was dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we hoorden meer vogels zingen dan ooit tevoren
En zo konden we de belofte van een nieuwe lente voelen zoals we dat nooit eerder hadden ervaren

We ontwaakten uit een droom
En we konden zien hoe we voorheen wakker sliepen
En we stelden vast dat we levendiger zijn dan ooit tevoren

We ontwaakten uit een droom
En we keken naar de wereld met nieuwe ogen
En we zagen een voor en een na

Uit het hart,

Jan

(հայերեն թարգմանություն)

Մենք արթնացանք երազից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք դատարկ փողոցները,
Մենք լսեցինք մարդկանց, ովքեր երգում էին իրենց պատշգամբից

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք տեսանք, որ օդում աղտոտվածություն չկա,
Այսպիսով, մենք կարող էինք տեսնել մի երկինք, որն ավելի պայծառ էր, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք լսեցինք ավելի շատ թռչուններ, որոնք երգում էին, քան երբևէ,
Եվ այսպես, մենք կարող էինք զգալ նոր գարնան խոստումը, ինչպես նախկինում չէինք զգացել

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք կարող էինք տեսնել, թե ինչպես նախկինում արթուն քնած էինք,
Եվ մենք գտանք, որ հիմա մենք ավելի կենդանի ենք, քան երբևէ

Մենք արթնացանք երազից
Եվ մենք նոր հայացքով նայեցինք աշխարհին,
Եվ մենք տեսանք անցյալն ու ապագան

Սրտից

Յան

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here