Holy water for the ancient temples of Anahit

0
589

Heilig water voor de oude tempels van de godin Anahit (English version below)

Je lijkt op een Armeniër zijn de welkomstwoorden van vrouw en de man des huizes waar ik verblijf in Yerevan … Met je rode baard en de vorm van je gezicht lijk je wel een oorspronkelijke bewoner van het oude Armenië … Ik ben hier niet eerder geweest in dit leven zeg ik maar ik heb het gevoel dat mijn ziel deze streek kent zeg ik tegen hen … ik denk er zelfs niet meer bij na wanneer de woorden uit mijn mond vloeien … het blijkt ook niet nodig … Al direct kan ik opnieuw voelen dat het universum me naar deze plek wou brengen … Opnieuw ben ik op de juiste plek terecht gekomen hier bij deze mensen … door een ogenschijnlijke willekeurige beslissing in het moment nadat ik enkele dagen terug naar Yerevan, de Armeense hoofdstad, doorreisde na mijn verblijf aan het meer van Sevan … Armenië, een land waar ik in dit leven nooit eerder ben geweest … en toch kan ik me niet ontdoen van een diep gevoel van thuiskomen sinds ik hier ben … ik denk opnieuw terug aan de woorden die twee mediums me voor de reis hebben verteld … “je hebt dezelfde fysieke verschijning aangenomen als een vorig leven in de streek van het oude Perzië” …

De dagen in Yerevan zijn opnieuw een bevestiging dat er goddelijke leiding is … Dat wanneer ik me dienstbaar opstel er meer steun is dan ooit tevoren … Ik heb geen plan en toch kom ik telkens waar ik dien te zijn … Het lot brengt me naar de juiste mensen … Naar de onbetreden paden … Telkens opnieuw kom ik opnieuw op plaatsen en ontmoet ik mensen die me weg van de toeristische paden leiden … Ik voel de steun van de engelen en het universum intenser dan ooit tevoren nu ik mijn ziel meer en meer overgeef aan dienstbaarheid voor het goddelijke … Ik voel meer dan ooit dat mijn lotsbestemming erin is gelegen om het collectief te dienen …

De voorbije weken in Armenië ben ik in vele oude tempels geweest waar ik telkens opnieuw rituelen met het water uit Glastonbury heb gedaan … Ik voel daarbij ook telkens heel sterk de steun van de Godin op mijn pad alsook de steun van Johannes de Doper wanneer ik met mijn schelp en het water op pad ben … een energie waarvan een medium me ooit vertelde dat de energie van de Johannan heel sterk in me aanwezig is en dat ik daarom in dit leven voor de naam Jan heb gekozen … ook Venus is hier opnieuw heel sterk aanwezig in de vorm van Anahit … De voorbije weken ben ik in meerdere oude tempels van de Godin Anahit terecht gekomen waar ik rituelen met het water deed … Anahit, de godin van het water, de godin van de vruchtbaarheid … dezelfde Godin als de Perzische Anahita … De godin die werd vereerd in prechristelijke cultusplaatsen hier en op andere plaatsen … de godin met vele gezichten … telkens opnieuw voel ik hoe de plekken me roepen … hoe het water me de weg wijst … kom ik zo in eeuwenoude tempels terecht …

Door een samenloop van het lot ontmoet ik hier in Yerevan ook Armeense vrouwen die diep verbonden zijn met de oude Armeense traditie, ze nemen me mee op uitstappen en samen met hen kom ik bij oude tempels waar ik anders misschien nooit zou zijn gekomen, … Het moest zo zijn … Ook al kennen we elkaar nog maar net lijkt het als we elkaar al veel langer kennen … Opnieuw kom ik bij zielsfamilie terecht … ik vertel hen onderweg over het verhaal en de missie van het water … De vrouwen vertellen me over geheimen van de oude tempels … over de eeuwenoude symboliek in de stenen … over de heilige bronnen en heilige bergen … over de energetische krachtplekken … Ik voel een diep gevoel van dankbaarheid voor de steun … Dat ik niet altijd alleen fysiek op pad dien te gaan … Want deze reis is bij momenten ook heel diep en intens en vermoeiend … Het voelt dan ook fijn om onderweg gelijkgestemden te ontmoeten …

Een van de dagen wanneer we in een oude tempel zijn waar nauwelijks toeristen of andere mensen komen en ik opnieuw water uit de bron van Glastonbury op een altaar plaats zet begint iets later één van de vrouwen oude Armeense liederen te zingen in de oude tempel … op dat moment sluit ik mijn ogen en vervaagt tijd en ruimte opnieuw … het voelt als we door de tijd reizen en we terug contact maken met de cultus waarin Anahit werd vereerd … ik voel hoe de rituelen voorbij tijd en ruimte nog steeds bestaan … Op hetzelfde moment zijn er momenteel in Yerevan massaal protesten tegen de huidige regering … Tegen het patriarchale systeem … Tegen de ongelijkheid tussen arm en rijk … Tegen de onderdrukking … Tegen de hebzucht en macht van de regering … Duizenden mensen marcheren momenteel door de straten van Yerevan … Een revolutie is aan de gang in Armenië waar men in het Westen nauwelijks weet van heeft … Wanneer ik later op het terras van mijn verblijf in Yerevan over de stad uitkijk voel ik de energie van het Goddelijke vrouwelijke in de vorm van Anahit als een sluier boven het landschap zweeft … De godin is zich aan het roeren om haar rechtmatige plek opnieuw toe te eigenen …  de patriarchale structuren zijn aan het afbrokkelen … ook hier in Armenië … de Godin is stilaan ook klaar om ook hier haar rechtmatige plek naast de God in te nemen … de tijd keert weder … de nieuwe tijd komt eraan waarin de god en godin zich opnieuw verenigen … niet hier alleen maar overal ter wereld … wanneer ik over de stad uitkijk komt een boodschap door …

Beste ziel, voor velen van jullie is het niet altijd makkelijk geweest om jezelf open te stellen of over je emoties te spreken … zo zijn vele zielen op vandaag nog steeds van hun gevoelswereld ontkoppeld … om jezelf te helen is het echter belangrijk om alles wat in je leeft te durven voelen en benoemen … je gevoelens dienen te stromen … het kan voelen alsof dat je emoties zich met de tijd hebben bevroren … dat je bent geleerd niet over je gevoelens te spreken of je sterk te houden … Weet dat het veilig is om je emoties te tonen en om je hart verder te openen …want net van daaruit ontstaat verbinding … net zoals een rivier dient te stromen dienen gevoelens te stromen … de tijd is er meer dan ooit rijp voor om de muren die je rond jezelf hebt gebouwd verder af te breken … laat je gevoelens stromen … eer de emoties in jezelf … eer de Godin in jezelf … eer de Godin in de ander … het maakt niet uit of je man of vrouw bent … ik ben in elk van jullie … om de wereld te helen dien je eerst jezelf te helen … ik ben bij je om je begeleiden … Mijn naam is Anahit, de Godin met vele gezichten …

Hartegroet,

Jan

 

Holy water for the ancient temples of the goddess Anahit

You look like an Armenian are the welcome words of the wife and the man of the house where I stay in Yerevan … With your red beard and the shape of your face you look like an original inhabitant of ancient Armenia … I have not been here before in this life I say but I have the feeling that my soul knows this area I say to them … I do not even think about it when the words flow from my mouth … it does not seem necessary … I can immediately feel that the universe wants to bring me to this place … Again I end up in the right place here with these people … by a decision in the moment to come to Yerevan, the Armenian capital, after my stay on Lake Sevan … Armenia, a country where I have never been in this life … and yet I can not get rid of a deep sense of coming home since I’ve been here … I think back to the words that two mediums have told me before the trip … “you have assumed the same physical appearance as a previous life in the region of ancient Persia” …

The days in Yerevan are again a confirmation that there is divine guidance … That when I put myself in service there is more support than ever before … I have no plan and yet I always come where I need to be … The destiny brings me to the right people … To the unpaved paths … Again and again I come to places and meet people who lead me away from the tourist paths … I feel the support of the angels and the universe more intensely than ever before as I surrender my soul more and more to service to the divine … I feel more than ever that my destiny lies in serving the collective …

 

The past few weeks in Armenia I have been in many ancient temples where I have done rituals with the water from Glastonbury again and again … I also feel very strongly the support of the Goddess on my path and the support of John the Baptist when I am with my shell and the water on the road … an energy that a medium once told me that the Johannan’s energy is very strong in me and that I therefore chose the name Jan in this life … Venus is here again also very present in the form of Anahit … The past few weeks I ended up in several ancient temples of the Goddess Anahit where I did rituals with the water … Anahit, the goddess of water, the goddess of fertility … the same Goddess as the Persian Anahita … The goddess who was worshiped in pre-Christian cult places here and in other places … the goddess with many faces … again and again I feel how the places call me … how the water shows me the way … and how I end up in ancient temples …

 

Through a matter of fate I meet here in Yerevan also Armenian women who are deeply connected to the ancient Armenian tradition, they take me on trips and together with them I come to old temples where otherwise I might never have come, … it had to be like that … Even though we just met it feels like we’ve known each other for a long time … Again I come to soul family … I tell them about the story and the mission of the water … The women tell me about secrets of the ancient temples … about the ancient symbolism in the stones … about the holy springs and sacred mountains … about the energetic places of power … I feel a deep sense of gratitude for the support … That I do not always have to go physically alone … Because these journey is at times very deep and intense and exhausting … It feels good to meet like-minded people on the way …

One of the days when we are in an old temple where there are hardly any tourists or other people and I again place water from the source of Glastonbury on an altar place and a little later one of the women’s starts to sing old Armenian songs in the old temple … on that moment I close my eyes and time and space vanish again … it feels like we travel through time and we make contact again with the cult in which Anahit was worshiped … I feel how the rituals beyond time and space still exist … At the same time are there in Yerevan massive protests against the current government … Against the patriarchal system … Against the inequality between rich and poor … Against the suppression … Against the greed and power of the government … Thousands of people are currently marching through the streets of Yerevan … A revolution is going on in Armenia where people in the West hardly know … When I later on the terrace of my stay in Yerevan about the city lookout I feel the energy of the Divine feminine in the shape of Anahit that is flowing in the landscape … The goddess is ready to re-claim her rightful place … the patriarchal structures are falling apart … here to in Armenia … the Goddess is also gradually ready to take her rightful place next to the God here … the time returns … the new time is coming when the god and goddess reunite … not here just anywhere in the world …

Dear soul, for many of you it has not always been easy to open yourself up or talk about your emotions … so many souls are still decoupled from their emotional world today … to heal yourself, however, it is important to dare to feel and name everything inside you … your feelings have to flow … it can feel as if your emotions have frozen over time … that you have been taught not to speak about your feelings or to keep you strong … Know that it is safe to show your emotions and to open your heart further … because just from there connection starts … just as a river needs to flow, feelings have to flow … the time is more than ever ripe for the walls that you have built around yourself to break down … let your feelings flow … honor the emotions in yourself … honor the Goddess in yourself … honor the Goddess in the other … it does not matter if you are a man or a woman … I am in each of you … because of the we you have to heal yourself first … I am with you to guide you … My name is Anahit, the Goddess with many faces …


Great from the heart,

Jan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here