Home Blog Page 4

The love i feel for the woman I love

0

De liefde die ik voel voor de vrouw die ik bemin

 
<English version below>
 
Graag wil ik iets delen uit het diepste van mijn ziel. Het gaat over de liefde die ik voel voor mijn geliefde Kristine. Meermaals kreeg ik de voorbije weken en maanden van mensen te horen dat Kristine mijn tweelingziel zou kunnen zijn, of mijn tweelingvlam, of mijn tweelingstraal …
 
Ik wil daar graag voor mezelf iets over delen hoe onze liefde voor mij voelt. Zelf lees ik weinig of geen boeken en heb ik me dus ook niet verdiept in de thema’s van tweelingzielen, tweelingvlammen en tweelingstralen … Ik wil hier delen over hoe onze liefde voor mij voelt voorbij de kaders omdat net daarin voor mij persoonlijk de kracht en magie is gelegen. Voor mij persoonlijk voelt dat de sleutel van de liefde die ik met Kristine ervaar in het voelen is gelegen … In het “niet benoemen”. In het “niet weten” … Dat het ergens niet gelabeld kan worden … Voor mij voelt de liefde dan ook als een soort meer waar je in springt … Je kan er veel over vertellen maar het werkelijk ervaren dient zich pas aan als je in het meer duikt …
 
Ik voel dat ik mijn verbinding met Kristine dus ergens niet kan labelen in een concept. Ik kan er woorden aan geven maar de beleving gaat telkens voorbij de woorden. Voor mij voelt de ontmoeting met Kristine als ik het in woorden dien te gieten als de ontmoeting van het andere deel van mijn eigen ziel. Iets wat in kern voorbijgaat aan woorden maar voor mij persoonlijk het dichtst kom bij wat ik voel. Hoe ik het best kan beschrijven is een gevoel van diep thuiskomen. Het is een gevoel alsof zij mij is en ik haar. Alsof onze beide lichamen worden bewoond door één ziel. Dit in woorden beschrijven is op zich al beperkend voel ik omdat ik ergens nooit in woorden zal kunnen gieten wat er door mezelf en door ons samen stroomt. Het gaat veel dieper dan eender welk woord ooit zal kunnen bevatten. Net zoals de magie in onze ontmoeting niet te rationaliseren is. Voor mij ligt de sleutel in “het onnoembare” …
 
Dus is Kristine mijn tweelingziel, tweelingvlam of wat dan ook? Dat zijn allemaal concepten buiten onszelf … Dus dat weet ik niet en hoeft voor mij ook niet en verandert uiteindelijk niks aan onze verbinding … Voor mij voelt de liefde als iets dat je dient te proeven en te ervaren. Het gaat voel ik voor mij over de verbinding en de ervaring . Ik merk en voel ook voor mezelf dat iedere stap en iedere ervaring op het pad van liefde in het verleden een noodzakelijke stap was naar het moment van de ontmoeting met Kristine. Alles was noodzakelijk en een voorbereiding tot het punt van onze ontmoeting. In ons samenzijn werd voor mij duidelijk dat er geen andere keuze was voor mezelf dan met mijn volle hart kiezen voor de vrouw die ik nu bemin. Dat dit het pad is dat zich aandiende waarbij ik volledig vanuit mijn hart voor haar koos. Een liefde die voor mij dieper gaat dan alles wat ik ooit heb ervaren en tegelijk voelt alsof ik het altijd heb gekend. Ik voel in alles dat onze liefde fysieke tijd en ruimte overstijgt. Dat onze verbinding niet gebonden is aan de ketenen van de fysieke wereld.
 
Maar net hierin ligt voor ons ook een diepe persoonlijke inwijding besloten. Omdat onze ziel voel ik voor één van de moeilijkste paden heeft gekozen. Gezien onze stoffelijke lichamen zijn geboren in een ander fysiek land (zij Armenië en ik België) worden we beiden geconfronteerd met de beperkende systemen buiten onszelf en het bijhorende onrecht. De buitenwereld (lees het systeem) waarin we leven ziet ons als louter een lichaam met een bijhorend paspoort en paspoortnummer dat beperkt word in gaan en staan. In ons samenzijn voelen wij die grenzen niet. Wat wij voelen in onszelf is iets dat deels nog niet is belichaamd in deze fysieke wereld en dat is bij momenten niet altijd makkelijk als je in deze fysieke wereld leeft.
 
Het is bij momenten zelfs heel erg uitdagend. Net zoals het ook soms uitdagend is om zo intiem te delen. Maar ik voel dat ik dit wou delen vanuit mijn ziel. Dit is mijn waarheid en van daaruit spreek ik … Vanuit mijn ziel … Van ziel tot ziel … Uiteindelijk voorbij alle illusies en uiterlijke is het op zielsniveau dat de mooiste verbinding ontstaat en waar we allemaal verbonden zijn. Ver voorbij alle kaders van wat goed en fout of echt en onecht is …
 
I want to end this text with some personal words to you Kristine, my beloved, when I look with the eyes of my heart then to see you is to see me and to see me is to see you. Loving you is loving me and loving me is loving you and that makes us one!
 
Groet vanuit het hart en veel liefde voor elk van jullie
 
Jan
 
 
<English version below>
 
The love I feel for the woman I love
 
I would like to share something from the depths of my soul. It’s about the love I feel for my wife Kristine. Several times I have heard from people during the past weeks and months that Kristine could be my twin soul, my twin flame, my twin ray …
 
I would like to share something about how our love feels for me. I don’t read a lot of books and so I am also not so familiar with the theme twin souls, twin flames and twin rays … I want to share something about how our love feels for me beyond all this frameworks. For me personally it feels the key of the love that I experience with Kristine lays in the field of “feeling” … In the “not labeling”. In the “unknown and not knowing” … That what we feel can not be labeled in some way … For me, love feels like a lake you jump into … You can tell a lot about it but the real experience only comes in when you dive into the lake …
 
I feel that I cannot label my connection with Kristine in a concept. I can give words to it but the experience always goes beyond the words. For me the meeting with Kristine feels like if i have to put it into words as the meeting of the other part of my own soul. Something that is about more then words but for me personally comes the closest to what I feel. I can best describe it as a feeling of deeply coming home. It is a feeling as if she is me and I her. As if our two bodies are inhabited by one soul. To describe this in words is in itself impossible, because I will never be able to put fully into words the energy that flows through us. It goes much deeper than any word will ever be able to contain. Just as the magic in our meeting can not be rationalized. For me the key lies in what can not be named …
 
So is Kristine my twin soul, twin flame or something else? I do not know and do not have to know because after all it is about the connection we feel … For me, love feels like something you have to taste and experience. It’s about the connection and the experience. I also notice and feel for myself that every step and every experience on the path of love in the past was a necessary step towards the moment of meeting with Kristine. Everything was necessary and a preparation to the point of our meeting. In our meeting it became clear to me that there was no other choice for me than to choose with whole my heart for the woman I now love. A love that is going deeper then all what I experienced before and in the same time feels like I have aIways know. I feel in everything that our love transcends physical time and space. That our connection is not tied to the chains of the physical world.
 
But in this lays also a deep initiation for us . Because I feel our souls have chosen one of the most difficult paths. Since our physical bodies are born in another physical country (she in Armenia and I in Belgium), we are both confronted with the limiting systems outside of ourselves and the associated injustice. The outside world (read the system) in which we live sees us as merely a body with a corresponding passport and passport number that is limited in going and standing. In our meeting we do not feel those boundaries.
What we feel in ourselves is something that has not yet been embodied in this physical world and that is not always easy when you live in this physical world. It is even very challenging at times. Just like it is sometimes challenging to share so intimately. But I feel that I wanted to share this from my soul. That this also is part of my soul mission. To share about this from the depths of my soul. From soul to soul … And after all it is at the soul level that the most beautiful connection is created. Far beyond all frameworks of what is right and wrong or real and unreal … This is the truth that I feel beyond all labels …
 
I want to end this text with some personal words to you Kristine Uzunyan, my beloved, when I look with the eyes of my heart then to see you is to see me and to see me is to see you. Loving you is loving me and loving me is loving you and that makes us one!
 
Greeting from the heart and love to all of you
 
Jan
 
 

Miracles exist

0

Miracles exist
<dutch version below – Nederlandse versie onderaan>

There was a day that I didn’t believe in miracles or magic. That this kind of things were only products of fairytale stories. There were times when I was struggling with myself and the world and could not see the magic. I grew up like so many in a world that seemed to know better then me what was good for me … A world where ratio was the master and were dreams were slowly forgotten …

Until the last years when I started to fully follow my dreams and heart beyond expectations from others or society. Getting rid of old beliefs and patterns was not always easy and sometimes very hard, painfull and difficult. but all was necessary …. And just in that point magic became to come in more then ever. The moment I enbraced my dreams there was more magic then ever …

And miracles really happen … Now from equinox to equinox 2018 my life shifted again in an unseen way. In the spring equinox of 2018 I was standing at the Tor of Glastonbury looking towards the East with a feeling in my heart that I was going home. In the weeks before the spring equinox I met two women that told me separately from each other that in that period of my life I looked exactly the same like a past life in the east and that I was going home. For me a proof that what I felt was right. In another part of my life I would probably have been thinking I was crazy…

6 months later on the fall equinox in September I got married in Armenia with a woman who feels like the other part of my soul, who feel like I have always known before and which I met in a magical way. I arrived in a country that feels like I have always known and feels like home. Magical things happened all on the way and in all I can see the guidance from the divine which brought me to places and situations my rational mind could never foresee … and of course it is sometimes also challenging like I already wrote before about bureaucracy and love …

This week in Belgium I was in a workshop with young adults in a high school and I saw how difficult it is for young people in general to live their dreams and their passion. After the workshop a young man came to me and thanked me for sharing my stories and life wisdom. You have reawakened a fire in my heart that stopped to burn. Thank you for that he said. This touched me also in my heart because I could also see myself in him and something I went through. It also awakened a fire in my heart that I want to go to schools more for doing workshops and talk about life and feelings. So if there are teachers here or people that work with youngsters feel free to let me know to talk about possibilities. I deeply feel the importance of working with youngsters …

So many people and youngsters dont believe in their dreams anymore or in following their passion … But what i feel … if somebody ever says you that magic is not real and that dreams are not meant to live, then just be quiet, listen to your own heart and follow your own heart. Because there is a call in yourself that knows what is good for you … There is an inner call in all of us that knows what is good for us … I am not pretending that I know the truth but what I am sure from and what feels for me like truth and what I personnaly experience is that the best medicine in the world is following your heart <3

Lots of love to all of you

Hug

Jan

wedding picture by Andranik Keshishyan from our wedding in Armenia

Miracles exist

<Nederlandse versie>

Wonderen bestaan

Er was een dag dat ik niet geloofde in wonderen of magie. Dat dit soort dingen alleen maar producten waren van sprookjes. Er waren tijden dat ik worstelde met mezelf en de wereld en de magie niet kon zien. Ik ben opgegroeid zoals zovelen in een wereld die beter leek te weten dan mezelf wat goed voor me was … Een wereld waarin ratio de meester was en dromen werden vergeten …

Tot de laatste jaren, toen ik mijn dromen en mijn hart volledig begon te volgen ipv verwachtingen van anderen of de maatschappij te volgen. Oude overtuigingen en patronen kwijtraken was niet altijd gemakkelijk en soms heel moeilijk, pijnlijk … maar het was allemaal noodzakelijk … En juist op dat punt kwam er meer dan ooit magie in mijn leven. Op het moment dat ik mijn dromen werkelijk onarmde …

Nu van equinox tot equinox 2018 shifte mijn leven opnieuw op een magische manier … In de lente-equinox van 2018 stond ik op de Tor van Glastonbury en keek naar het oosten met een gevoel in mijn hart dat ik naar huis ging. In de weken vóór de equinox ontmoette ik twee vrouwen die me los van elkaar vertelden dat ik in die periode van mijn leven er precies hetzelfde uitzag als een vorig leven in het oosten en dat ik naar huis ging. Voor mij een bewijs dat wat ik voelde goed was. In een ander deel van mijn leven had ik waarschijnlijk gedacht dat ik gek was.

6 maanden later tijdens de herfstequinox in september ben ik in Armenië getrouwd met een vrouw die aanvoelt als het andere deel van mijn ziel, waarvan ik voel dat we elkaar altijd hebben gekend en die ik op een magische manier heb ontmoet. Ik ben tevens terecht gekomen in een land dat voelt alsof ik het altijd al heb gekend en dat als thuis is. Magische dingen gebeurden allemaal onderweg en in alles kan ik de leiding van het goddelijke zien die me naar plaatsen en situaties bracht die mijn rationele verstand nooit zou kunnen voorzien op voorhand … en natuurlijk blijven er ook uitdagende stukken zoals ik recent ook schreef over bureaucratie en liefde …

Deze week in België zat ik in een workshop met jonge volwassenen op een hogeschool en ik zag hoe moeilijk het voor hen in het algemeen is om hun dromen en passie te leven. Na de workshop kwam een jongeman naar me toe en bedankte me voor het delen van mijn verhalen en levenswijsheid. Je hebt een vuur in mijn hart wakker gemaakt dat niet meer brande. Bedankt hiervoor zei hij. Dit raakte me ook in mijn hart omdat ik mezelf ook in hem kon zien en iets dat ik zelf ook mee heb gemaakt. Het heeft ook een vuur in mijn hart nog meer aangewakkerd dat ik naar scholen wil gaan om workshops te gdvd en over het leven en gevoelens te praten. Dus als er hier leraren zijn of mensen die met jongeren werken, laat gerust iets weten en kunnen we praten over mogelijkheden … Ik voel diep het verlangen en het belang van werken met jongeren …

Zoveel mensen en jongeren geloven niet meer in hun dromen of in het volgen van hun passie … Wat ik voel … als iemand je ooit zegt dat magie niet echt is en dat dromen niet bedoeld zijn om te leven, wees dan stil, luister naar je eigen hart en volg je eigen hart. Omdat er een stem in jezelf is die weet wat goed voor je is … Er is een innerlijke roep in ieder van ons die weet wat goed voor ons is … Ik wil niet pretenderen alsof ik de waarheid in pacht heb, maar wat ik zeker weet, zelf ervaar en wat voor mij als waarheid voelt, is dat het beste medicijn ter wereld je hart volgen is <3

Hartegroet

jan

de foto werd gemaakt door Andranik Keshishyan tijdens ons huwelijk in Armenië

https://www.janmoeyaert.com/2018/11/21/miracles-exist/

Future “Golden Apricot “Eco Village” ” Armenia

26

For a future project in Armenia we need your help <dutch version below>

Together with my wife Kristine and her father we are planning to create an “eco village” close to Yerevan, the capital of Armenia. The place will be suitable for a wide range of activities such as

– eco tourism
– conferences
– summer and winter camps for children
– projects with social values
– residential courses
– personal development courses
– activities with horses
– educational projects
– international courses and projects with internal and external partners
– …

by establishing this project we want to invest in a better future for Armenia

We have a unique place with multiple hectars at our disposal in front of the magical mountain of Ararat where we can estabish this future “eco village” that has the potential to become a multifunctional place serving the future of Armenia

The place has the potential to be fully self-sufficient as there are natural water sources, a lot of sun for generating electricity from solar panels, access to gas, apricot and plum tree gardens, ground for growing own food, …

But to create this unique project we need in the first place sponsors and investors that want to invest in this unique project and the future of Armenia

more detailled info and updates will also follow in the future and we are currently working on a deep and profound business plan

But in the first place we need people and partners that are interested to sponsor and invest. Interested to invest in this unique project in Armenia? Want more info?

Contact me on

jan.moeyaert@live.be
whatsapp 0032494850240

regarding the range of this project we need help in this so it would be great if you could help to spread this news with people you know

Thanks a lot

Greets

Jan

link to the video on youtube

https://www.janmoeyaert.com/2018/11/04/future-golden-apricot-eco-village-armenia/ link to the video on youtube https://youtu.be/MCMxC-1Jijs

<dutch version>

Voor een toekomstig project in Armenie hebben we jullie hulp nodig

Samen met mijn vrouw Kristine en haar vader plannen we om een “eco dorp” te bouwen in de  buurt van Yerevan, de hoofdstad van Armenie. De plaats zal geschikt zijn voor een breed scala van activiteiten zoals

– eco toerisme
– conferenties
– zomer- en winterkampen voor jongeren
– projecten met sociale waarden
– residentiele cursussen
– cursussen rond persoonlijke ontwikkeling
– activiteiten met paarden
– educationele projecten
– internatonale cursussen en projecten met interne en externe partners
– …

Door het ontwikkelen van dit project willen we investeren in een betere toekomst voor Armenie.

We hebben een unieke locatie met meerdere hectares grond ter onzer beschikking waar we dit toekomstig “eco dorp” dat kan bijdragen aan een betere toekomst voor Armenie kunnen oprichten. De grond waar we dit multifunctioneel project willen oprichten is gelegen in een prachtige setting recht tegenover de mythische berg Ararat.

De plaats heeft het potentieel om volledig zelfvoorzienend te zijn. Er zijn natuurlijke waterbronnen, overvloed aan zon om elektriciteit te genereren uit zonnepanelen, toegang tot gas, boomgaarden met abrikozen en pruimen, grond om eigen voeding te produceren, …

Om dit uniek project te realiseren zijn we in de eerste plaats op zoek naar sponsors en investeerders die bereid zijn te investeren in dit unieke project en de toekomst van Armenie.

Meer gedetailleerde info en updates volgen later nog in de toekomst en we werken momenteel ook aan een gedetailleerd business plan.

In de eerste plaats zijn we nu eerst op zoek naar potentiele investeerders en sponsors. Heb je interesse om te investeren in dit unieke project of wens je meer info?

Contacteer me op

Jan.moeyaert@live.be
Of via whatsapp 0032494850240

Gezien de omvang van dit project kunnen we alle hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als je dit nieuws zou kunnen delen met mensen die je kent.

Heel erg bedankt

Groetjes

Jan

link to the video on youtube

Future “Golden Apricot “Eco Village” ” Armenia

link to the video on youtube


 

Armenian Wedding – Kristine Jan – Church Ceremony

508

Armenian Wedding – Kristine Jan – Church Ceremony

link to the photo’s

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215315043843005&type=3

 

pictures from the traditional Armenian Wedding Celebration

see link

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3

Armenian Wedding – Kristine Jan – Traditional Armenian Ceremony

1,570

Traditional Armenian Wedding Ceremony – marriage Kristine Jan

link to pictures

https://www.facebook.com/jan.moeyaert/media_set?set=a.10215293729710165&type=3

pictures of church ceremony and evening party will follow in other album

Love and freedom

0

A story about love and freedom   (Dutch version below – Nederlandse versie na Engelstalige versie)
There is something on my heart which i feel i want to share … Something personal from which I feel I need to share it concerning a process I am going through with my wife Kristine … I also want to invite you if you feel like it to share it, discuss it in your local community, think about it, talk about it with people you know, … if you feel like the topic interests you … Because this topic is maybe about something you have no idea about because it is something you don’t face … maybe it is also a good timing that it happens now and to write about it because on Sunday there are upcoming elections in Belgium … it can be a story to think about love and freedom in our world regarding tot he current bureaucracy … because this topic also concerns the question how free we are in this world?

I want to share a personal experience which probably a lot of other people are also going through in different or similar ways … This is an individual story which is connected with a collective story concerning the world we are living in … First of all i feel blessed in this life to have met the love of my life … Something i wish to everybody …  As love is probably the most beautiful and the essence of life … Concerning our love … I was born in Belgium and my wife Kristine is born in Armenia … As i already told in previous blogs we don’t feel borders in our love … But in the world we live there are borders … And now we are faced with the shadowside of bureaucracy … our dream is to freely go where we want to go and which is probably a desire a lot of people feel … Our personal desire is alslo to be able to go in freedom to both countries we were born …

For me that is in general more easy as i have a Belgian ID card which is like a free key to every place in the world … or let’s say most places … For Armenia for example i can just have a stamp on arrival in and stay for 6 months without any formalities … For my wife Kristine it is another story to come to Belgium … Because she is Armenian she is more limited in travelling … And i want to share something about that … for example now we want to apply for a Visa D (long term Visa) for Belgium to be able to go together to Belgium for longer term … I was surprised through what you have to go for applying this Visa … As there is no Belgian Embassy in Armenia everything is going through other embassies … for the long term Visa for Belgium that is the embassy of Belgium in Moscow …

Towards long term visa it means we have to get in contact with Russia … In order to know the exact procedure it means we have to call and be in contact with the Embassy of Belgium in Moscow … where they in most of the cases only speak Russian or English … and where the official website is only in English and Russian …  So no Armenian, Dutch, French or German which are the official languages of Belgium and Armenia … Which for us is fortunately no problem because we are able to communicate in this languages … but i can suppose for other people can be an issue … if you call for information you get in contact with different agents all the times which say different opinions about procedures and information that is sometimes very different and not matching also with the online official website …

Then about the documents for asking for the Visa … We prepared a file with all necesarry info about incomes, health insurances, personal informations, family situations, … in total it became a more then hundred pages file to deliver all documents asked … and we had to pay 200 Euro for the Visa application … and taking into account all the hours of calling and being sent from A to B and back and no personal service or clear info at all … then recently came a more big surprise when we called recently for a question about the delivery of the Visa documents … a few weeks ago it was possible to sent all documents with post to the embassy of Moscow but now suddenly they say that law changed and you have to come in person to Moscow if you are not a Russian citizen … but this is all not stated on the official website … there the postal application seems still possible … so different information on official canals which for me personal seems pretty unprofessional if you want to establish this rules … so how should people understand what to do in this bureaucracy system that seems to loose itself in its own spiderweb? info is very unclear and most of all very unpersonal … so in reality it means also that all inhabitants from all former sovjet countries in the region that want to have a long term Visa for Belgium have to come to Moscow in person …

So this means flying or go to Moscow to only deliver the papers as the visa application is made by an online application  … this means making a thousands kilometer trip flying to Moscow  for just bringing papers and ID card … giving the ID in Moscow also means not being able to leave the country for Kristine without ID as they also need the ID … so you need to fill in a special form that you can get your ID back in a few days after going to Embassy and you can go back then … But that is step one … Then the Visa procedure start and documents are checked in order to receive visa yes or no … the decision of the Visa can take about 1 month to 6 or 9 months for decision as stated on the official website and as given in information by people from Embassy … when the Visa is delivered you then have to go back to Moscow for collecting the Visa again they told me when i called … which is pretty absurd … so that means next to the Visa fee of 200 Euro hundred of euros more for flying also … and this for a Visa!!!

If i am honest this whole procedure is pretty absurd and honestly makes me a little bit angry … having to travel for thousands of kilometers to just deliver papers … also knowing that Kristine has been to Europe in the past a lot and there are finger prints from that and plenty of Schengen Visa’s so they can easily trace al her info … going to Moscow for an Armenian citizen for a visa for Belgium just to deliver documents after filling in the online application and knowing that all registered info is already in EU databases … she made fingerprints a lot in the past and had multiple schengen visa’s in the past … Funny world … what i feel is that in this whole story we are partly victim also of an Europe – Russia issue … because for example Georgia which is next to Armenia has no visa requirements for travel to Europe because of geopolitical issues with Russia …

But in Armenia until beginning of this year before the revolution Armenia was ruled by corrupt Russian oligarchs and Armenian people were corrupted for years by Russian politicians and oligarchs  … so the Russian – European issues also has consequences on this level … so on some way it seems like we are in the middle of Europe – Russian political issues also, as on an individual level it implicates also this Visa story … and it is getting actually pretty funny if i try to see it as a big joke … the irony is that Armenian people don’t need Visa for Russia … but now if i would like to join Kristine to go to Moscow i am the person that needs to request for a Visa for Russia because i have Belgian ID … for which i need to pay more then 100 Euro … need invitation letter which also should be paid and so on … in some kind of way it makes my laughing ironically if i face this spiderweb of bureaucracy and how limiting it is … where is the freedom in all of this?

We try to see this all in a bigger picture and as a reason to maybe go to visit Moscow and Russia also because it would be stupid to make a thousands kilometers trip just to deliver documents … we try to see it in a positive way but if i am honest it also makes me sometimes angry and sad at the same time … if i am honest it really touches me deeply … and i can imagine that for a lot of people this is very difficult also and that is why i dediced to share it … and also to open the topic … because how free are we in this world of bureaucracy?

By sharing this experience i want to open this topic as probably a lot of people are going through this … it feels also like a good occasion to question our laws and politics? How free our governments want us to be in reality? And how much are honest persons infected by criminal behaviour and people abusing rules? It is also a good question for what are we choosing if we go voting for a political party?

It makes me very angry sometimes and in the end the only thing we want is to be free to go … honestly it is not always easy to put it in a bigger context because we are facing this now … i feel gratitide that i can now be in Armenia … that i can be here because i am working as an independent … because i can imagine how more difficult it could be being separate or if i would be stuck in a fixed job in Belgium … in this case of bureaucracy it can even mean that a person applying for Visa misses the birth of his own child because of the process … it makes me a little sad this procedure … and that all because we are born in a different country … all we want is to travel free from Armenia to Belgium and back and to share time in both countries in which we were born …

but the thing is that if you are honest you have to go through a whole procedure … i feel that we as persons that really love each other are the victims from people abusing the system, political issues, … it looks like the system is made to abuse it because in a lot of ways you can easily misabuse this system … and that touches me the most … that in this whole stupid game of bureaucracy honesty is not rewarded … but what i believe that in the end truth will conquer all and that truth is going beyond all illusions … and that it is my task also to stand up for the truth and to speak about this … because if nobody shares nobody knows …

Feel free to share this with other persons if you feel like it, feel free to talk about it, … Feel free to ask yourself also the question for what you are voting this days? In which world you want to live? By sharing this i want to open this topic about love, freedom, … To share what we are now personally going through … I try to put everything in the bigger picture and maybe there will also come a day of Visa free travel for Armenia in the futur but honestly it is hard sometimes also  … the good thing is that this all makes our love even stronger … our love is going beyond time and space and is situated in the heart … bureaucracy from the heart in the future? It would be nice …

Greets from the heart

Jan

Een verhaal over liefde en vrijheid (Dutch version – Nederlandse versie)

Er leeft iets in mijn hart waarvan ik het gevoel heb dat ik het wil delen … Iets persoonlijks waarvan ik vind dat ik het moet delen betreffende een proces dat ik doormaak samen met mijn vrouw Kristine … Ik wil je ook uitnodigen om dit bericht te delen als je voelt dat je dit wil, om het te bespreken in je lokale gemeenschap, erover na te denken, erover te praten met mensen die je kent … als je voelt dat het een onderwerp is dat je interesseert … Omdat dit onderwerp misschien over iets gaat waar je geen idee van hebt, omdat het is iets waar je niet mee geconfronteerd wordt … misschien is het ook een goede timing dat dit zich net nu aandient met de komende verkiezingen nu zondag in Belgie … het kan dus ook een verhaal zijn om na te denken over liefde en vrijheid ifv bureaucratie … en de vraag hoe vrij we zijn in deze wereld?

Ik wil hierbij dus een persoonlijke ervaring delen waar waarschijnlijk ook veel andere mensen op verschillende of vergelijkbare manieren doorheen gaan … Dit is een individueel verhaal dat verbonden is met een collectief verhaal van de wereld waarin we leven … Allereerst voel ik me gezegend in dit leven om de liefde van mijn leven te hebben ontmoet … Iets wat ik iedereen toewens … Omdat liefde zonder meer het mooiste alsook de essentie van het leven is … Betreffende onze liefde … Ik ben geboren in België en mijn vrouw Kristine is geboren in Armenië … Zoals ik In eerdere blogs al gezegd heb voelen we geen grenzen in onze liefde … Maar in de wereld waarin we leven zijn er wel grenzen … En nu staan we voor de schaduwkant van de bureaucratie … onze droom is om vrij te gaan waar we naartoe willen en dat is waarschijnlijk een verlangen dat veel mensen voelen … Het is onze persoonlijke wens om ook in vrijheid te kunnen gaan naar beide landen waar we zijn geboren …

Voor mij is dat over het algemeen eenvoudiger omdat ik een Belgische ID-kaart heb die zo goed als een sleutel voor elke plaats in de wereld is … of laten we zeggen de meeste plaatsen … Voor Armenië bijvoorbeeld kan ik gewoon een stempel bij aankomst verkrijgen in mijn pas en 6 maanden blijven zonder formaliteiten … Voor mijn vrouw Kristine is het een heel ander verhaal om naar België te komen … Omdat ze Armeens is, heeft ze meer beperkingen in reizen … En daar wil ik iets over vertellen … we willen nu bijvoorbeeld een Visa aanvragen D (langetermijnvisum) voor België om voor langere tijd samen naar België te kunnen gaan … Ik was verrast door wat je moet doen om dit visum aan te vragen … Aangezien er geen Belgische Ambassade in Armenië is gaat de LT visa via Rusland …

Om de exacte procedure te kennen, moeten we contact opnemen met de Ambassade van België in Moskou … waar ze in de meeste gevallen alleen Russisch of Engels spreken … en waar de officiële website alleen in het Engels en het Russisch is … Dus geen Armeens, Nederlands, Frans of Duits, dat zijn de officiële talen van België en Armenië … Wat voor ons gelukkig geen probleem is omdat we kunnen communiceren in deze talen … maar ik kan me voorstellen dat voor andere mensen dit een probleem kan zijn … als je voor informatie belt, kom je in contact met verschillende agenten die verschillende meningen geven over procedures en informatie die soms heel anders is en niet overeenkomt met de online officiële website …

En dan over de documenten … We hebben een dossier gemaakt met alle nodige informatie over inkomens, ziektekostenverzekeringen, persoonlijke informatie, gezinssituaties, … in totaal werd het een bestand van meer dan honderd pagina’s … en we moesten 200 euro betalen voor de Visa-aanvraag … uren bellen en verzonden worden van A naar B en terug en helemaal niet persoonlijk en duidelijk … toen kwam onlangs een grotere verrassing toen we onlangs belden voor de aflevering van de Visa-documenten … een paar weken geleden was het mogelijk om alle documenten met post naar de ambassade van Moskou maar nu zeggen ze plotseling dat de wet is veranderd en je moet persoonlijk naar Moskou komen als je geen Russisch staatsburger bent … maar dit staat niet op de officiële website … daar lijkt de postapplicatie nog steeds mogelijk is … dus verschillende informatie over officiële kanalen wat voor mij persoonlijk vrij onprofessioneel lijkt … dus hoe moeten mensen begrijpen wat ze moeten doen in een bureaucratisch systeem dat zichzelf lijkt te verliezen in zijn eigen spinnenweb? dus in werkelijkheid betekent dit dat alle inwoners van voormalige Sovjet-landen in de regio die een langetermijnvisum voor België wensen te verkrijgen, persoonlijk naar Moskou moeten komen …

Dus dit betekent vliegen of naar Moskou gaan via een andere weg enkel om de papieren af te geven want de applicatie zelf gaat via een online systeem … dit betekent een reis maken van duizenden kilometers naar Moskou voor enkel het afleveren van papieren en een identiteitskaart gezien alles online gaat samen met de betaling … het geven van de ID in Moskou betekent ook niet het land zonder ID kunnen verlaten voor Kristine, dus je moet een speciaal formulier invullen zodat je je identiteitskaart binnen een paar dagen kunt terug krijgen … Maar dat is stap één … Dan start de visumprocedure en worden documenten gecontroleerd om ja of nee visum te krijgen … de beslissing van de visum kan ongeveer 1 maand tot 6 of 9 maanden duren om te beslissen … wanneer het visum wordt afgeleverd, moet je dan terug naar Moskou voor het opnieuw ophalen van de Visa … dus dat betekent honderden euros extra voor transport ook … en dat voor een Visa !!!

Als ik eerlijk ben, is deze hele procedure behoorlijk absurd … duizenden kilometers moeten afleggen om alleen papieren te bezorgen want de hele applicatie gaat online … ook wetende dat Kristine in het verleden veel naar Europa is geweest en er zijn vingerafdrukken van haar en veel Schengenvisa’s zodat ze makkelijk alles kunnen opvragen … naar Moskou gaan voor een Armeense burger voor een visum voor België om alleen documenten voor een online applicatie af te leveren wetende dat alle geregistreerde informatie al in EU-databases staat … Grappige wereld … wat ik voel is dat in dit hele verhaal we ook deels het slachtoffer zijn van een kwestie Europa – Rusland … omdat bijvoorbeeld Georgië dat naast Armenië ligt geen visumvereisten heeft voor reizen naar Europa vanwege geopolitieke problemen met Rusland … de rol van Rusland is in dit verhaal niet te onderschatten …

In Armenië tot het begin van dit jaar voor de revolutie werd Armenië geregeerd door corrupte Russische oligarchen, … wat ook implicaties heeft voor de Russisch-Europese kwesties … het lijkt alsof we ons tevens in het midden van Europa-Russische geopolitieke kwesties bevinden … dus op een individueel niveau heeft het ook invloed op ons visumverhaal … en het wordt eigenlijk best wel grappig als ik het als een grote grap probeer te zien … de ironie is dat Armeniërs geen visum nodig hebben voor Rusland … als ik me bij Kristine zou willen voegen om naar Moskou te gaan ben ik de persoon die een visum moet aanvragen … waarvoor ik meer dan 100 euro moet betalen … een uitnodigingsbrief nodig heb en bijhorende kosten … op een of andere manier moet ik groen lachen als ik aanschouw hoe beperkend dit bureaucratische spinnenweg is …

We proberen dit alles in een groter plaatje te zien en ook als een reden om misschien Moskou en Rusland te bezoeken, ook omdat het stom zou zijn om een reis van duizenden kilometers te maken om documenten af te leveren … we proberen het op een positieve manier te zien, maar als ik eerlijk ben maakt het me ook boos en verdrietig tegelijk … het raakt me diep … en ik kan me voorstellen dat dit voor veel mensen ook erg moeilijk is en dat is waarom ik heb besloten het te delen … en ook om het onderwerp te openen … want hoe vrij zijn we in deze wereld van bureaucratie? Door deze ervaring te delen wil ik dit onderwerp openen omdat waarschijnlijk veel mensen dit doormaken … het voelt ook als een goede gelegenheid om onze wetten en politiek in vraag te stellen? Hoe vrij willen onze regeringen dat we in werkelijkheid zijn? En hoe zijn eerlijke personen de dupe van mensen die regels misbruiken? En waarvoor kiezen we als we straks gaan stemmen?

Het maakt me bij momenten heel boos omdat het enige dat we willen is om vrij te zijn om te gaan … eerlijk gezegd is het niet altijd gemakkelijk om het in een grotere context te plaatsen omdat we hier nu mee geconfronteerd worden … ik voel dankbaarheid dat ik nu in Armenië ben … dat ik kan hier zijn omdat ik als zelfstandige actief ben … ik me kan voorstellen hoe moeilijk het kan zijn om gescheiden te zijn zonder te weten wanneer je elkaar kan zien … in dit geval van bureaucratie kan het zelfs betekenen dat een persoon die Visa aanvraagt de geboorte van zijn eigen kind mist vanwege de proces … het maakt me een beetje triest deze procedure … want wat we willen is om vrij te reizen van Armenië naar België en terug en om tijd te besteden in de landen waarin we zijn geboren … maar het ding is dat als je eerlijk bent, je een hele procedure moet doorlopen … ik vind dat we als eerlijke personen het slachtoffer zijn van mensen die het systeem misbruiken, politieke kwesties, … het lijkt erop dat het systeem is gemaakt om het te misbruiken … en dat raakt me het meest … dat in dit hele stomme spel van bureaucratie eerlijkheid niet centraal lijkt te staan … maar wat ik geloof dat uiteindelijk waarheid alles overwint en doorheen alle illusies gaat … en dat het mijn taak is om hier ook over te schrijven … want als ik het niet deel dan blijft het ook in de onwetendheid …

Deel dit bericht gerust met andere personen als je daar zin in hebt, voel je vrij om erover te praten, … Voel je vrij om jezelf de vraag te stellen voor wat je stemt dezer dagen? In welke wereld wil je leven? Door dit te delen wil ik dit onderwerp openen over liefde, vrijheid, … Om te delen wat we nu persoonlijk doormaken … ik probeer alles in een groter geheel te zien, maar eerlijk gezegd is het soms moeilijk … want hoe vrij zijn we werkelijk in deze bureaucratische wereld?  het goede is dat het onze liefde nog sterker maakt … een liefde die voorbijgaat aan tijd en ruimte en zich in het hart afspeelt … bureaucratie in functie van het hart voor de toekomst? Het zou mooi zijn …

Hartegroet,

Jan

Jaloezie en het boze oog

1

Jaloezie en het boze oog <English version below>

Bij deze wil ik graag een gevoel delen over de energie van jaloezie en het boze oog. Het is een thema dat de voorbije weken en maanden heel erg present is. Ook nu in Armenie voel ik dit opnieuw. Wanneer ik samen met Kristine in Armenie ben voel ik de energie van de jaloerse blik in de ogen van mensen en vooral van mannen. In de energie van mensen kan ik bij momenten een diepe jaloezie voelen wanneer mensen onze liefde zien … In lichaamstaal is het niet altijd zichtbaar maar ogen liegen niet … Ook al heb ik de voorbije jaren nog niet over dit thema geschreven kan ik voelen dat veel mensen jaloers op me zijn, zowel vrouwen als mannen maar vooral veel mannen … Omdat ik voor sommigen iets belichaam dat jaloers maakt, dat ik zo open ben, dat ik het goed kan vinden met vrouwen, … . Ergens raakt me dit diep en omdat ik hypergevoelig ben kan ik me daar ook niet altijd even makkelijk  van afschermen … tegelijk voel ik dat jaloezie als een van de laagste energieen die er is, in kern niet meer dan pijn is van iemand … de energie van iets te willen vernietigen wat je eigenlijk zelf wil … waardoor niemand anders dit mag bezitten of ervaren … vanuit die pijn ontstaat de neiging omdat iets bij de ander te willen vernietigen … jaloezie is dus in kern niet meer of minder als pijn in hoe ik het zie … Ik poog niet de waarheid in pacht te hebben of dat ik beter ben dan anderen … als ik iets deel dan is dat altijd vanuit mijn gevoel en hoeft niet de waarheid van een ander te zijn … als ik mezelf in de spiegel bekijk dan kan ik oprecht de puurheid in mezelf zien … dat ik door het leven ga met goeie intenties … maar tegelijk kan ik ook voelen dat die puurheid een spiegel is waarvan velen jaloers zijn of willen vernietigen … de voorbije maanden en jaren ben ik meer dan ooit in mijn kracht gaan staan … dat betekent ook zichtbaar en kwetsbaar zijn … ook nu in dit delen voel ik deels een oeroude angst van vernietigd te kunnen worden omdat ik ga staan voor wat ik voel en geloof … tegelijk wil ik ook door die angst stappen … een thema dat ook speelt de voorbije tijd is waar mijn grenzen liggen in het delen vanuit mijn ziel … Voor mij is het ontzettend uitdagend om mijn grenzen te trekken omdat ik zo open en gevoelig in de wereld sta … een oefening die zich dan ook aandient hoe open ik me wil opstellen vanaf heden … In welke mate deel ik verder openlijk over mijn liefde, mijn gevoelens, … het is een thema dat me enorm bezig houd … het maakt me opnieuw kwetsbaar om dit te delen en er is ook deels angst om dit te delen maar ik kies ervoor om dit gevoel uit te spreken …

Jealousy and the evil eye

With this I would like to share a feeling about the energy of jealousy and the evil eye. It is a theme that has been very present in recent weeks and months. Even now in Armenia I feel this again. When I am together with Kristine in Armenia I feel the energy of the jealous energy in the eyes of people, both women and men but  especially of men. In the energy of people I can feel a deep jealousy when people see our love … In body language it is not always visible but eyes do not lie … Even though I have not written about this topic in recent years, I can feel that many people are jealous on me and certainly a lot of men … Because I embody something that makes people also jealous, that I am so open, that I can find it so good with women, …. Somewhere it touches me deeply and because I am hypersensitive I can not always easily shield myself from it … at the same time I feel that jealousy is one of the lowest energies and is no more than someone’s pain … jealousy makes people to destroy the energy of something that they can not feel and posses… as a result of which nobody else is allowed to possess or experience this … from that pain the desire arises to destroy what the other person has … jealousy is therefore in essence nothing more or less then pain … I do not try to pretend i know the truth or that I am better than others … if I share something then it is always from my feeling and does not have to be the truth of someone else .. When I look at myself in the mirror, I can honestly see the purity in myself … that I go through life with good intentions … but at the same time I can also feel that this purity is a mirror that some would rather see broken … in the past months and years I have been in my power more than ever and stood up for what i believe in … that also means being visible and vulnerable … even now in this sharing I feel partly an ancient fear of being destroyed because I am going to stand for what I feel and believe … at the same time I also want to go through that fear … a theme that also plays the past time is where my limits are in sharing from my soul … For me it is very challenging to draw my limits because I am so open and sensitive to all in the world .. an exercise that presents itself how open I want to be from now on … how open do I share about my love, my feelings, … it is a theme that keeps me busy … it makes me vulnerable again to share this and i also feel some fear about it but i choose to share it …

Pure liefde versus bureaucratie

0

Pure liefde versus bureaucratie

Ik heb mezelf de voorbije weken afgevraagd als het een goed idee is om te schrijven over wat ik nu ga schrijven … De voorbije jaren heb ik hier via mijn blog mijn hart en ziel meermaals blootgelegd … Door te schrijven over verschillende onderwerpen zoals liefde, emoties, … . Iets wat me bij momenten heel kwetsbaar maakt … Soms voel ik nog steeds angst als ik iets diep en open wil delen … Een gevoel van dat ik wanneer ik me open en bloot opstel ik immens kwetsbaar ben … Ik voel echter dat ik dien te schrijven over wat ik meemaak … Vandaar dat ik deze open brief schrijf … Zoals sommigen weten heb ik een tijdje terug de liefde van mijn leven leren kennen tijdens mijn trip naar het Oosten en mijn verblijf in Armenië … In de liefde met mijn geliefde Kristine voel ik geen grenzen … het voelt alsof we elkaar al altijd kennen … als dat we elkaar opnieuw hebben ontmoet in dit leven … een diepe zielsverbinding … een liefde die tijd en ruimte overstijgt …

De realiteit is echter dat we leven in een wereld die wel grenzen kent … Dat is net hetgeen waarover ik wil schrijven en waarmee we nu worden geconfronteerd … Ikzelf ben geboren in België en Kristine is geboren in Armenië … Zo groeiden we beiden op in een wereld die ons de Armeense en Belgische nationaliteit schonk … Zelf voelen we echter die nationaliteit niet … We voelen ons beiden mens … Twee zielen die de liefde proeven bij elkaar … liefde de grenzen niet kent van de landen waar we zijn geboren … in ons samenzijn voelen we die uiterlijke grenzen buiten onszelf niet …

De realiteit is echter dat wanneer we in deze wereld willen samen zijn en samenwonen we geconfronteerd worden met het systeem buiten onszelf … We worden nu geconfronteerd met de onvrijheid en beperkingen die het land waar je geboren bent met zich meebrengen … Voor mezelf in het bezit van een Belgische identiteitskaart is reizen en de wereld verkennen als het ware een vrijgeleide … Met een Belgisch paspoort en bij uitbreiding als inwoner van Europa gaan als het ware alle poorten naar de wereld open … Een simpel paspoort en simpel papiertje als een sleutel die alle deuren opent … Aan de andere kant is het voor Kristine een stuk minder evident … Ze heeft hetzelfde papieren paspoort … Het enige verschil in het paspoort is de naam van het land en een naam die anders klinkt …

De realiteit in deze wereld is dat dit paspoort een grote implicatie heeft voor ons fysiek samenzijn … De realiteit is dat in deze wereld echte en pure liefde ook deels het slachtoffer is van het misbruik van bepaalde individuen van het systeem … Door de vele schijnhuwelijken ben je als eerlijke mens genoodzaakt door een heel bureaucratisch administratief kluwen te gaan … Voor mij is het evident om naar Armenië te gaan … Geen papierwerk … Geen Visavoorbereiding … Andersom is het echter een heel ander verhaal voor Kristine … Ook nu in ons samenzijn en gezien we ons willen vestigen in Europa worden we geconfronteerd met hoe alles werkt …

alsook met de schaduwzijde van het systeem … in het kader van ons aanstaand huwelijk worden we beiden geconfronteerd met de grenzen van het systeem buiten onszelf … een systeem dat deels is ontstaan door misbruik van bepaalde individuen … Ik begrijp ten volle waarom er regels zijn … omdat er mensen zijn die profiteren … de realiteit is echter dat je hierdoor als eerlijke mens ook door een heel complex proces dient te gaan … Het verrast me welk proces het in realiteit wel is … Het is een kluwen van administratie … Uren en dagen bellen … Uren en dagen mailen … van ambassade naar ambassade … van de ene overheidsinstelling naar de andere … van visa center naar visa center … en dan vooral de info die word gevraagd … wanneer heb je elkaar leren kennen … hoe vaak heb je elkaar gezien … foto’s van je reizen … mailverkeer met gesprekken … persoonlijke correspondentie … rekeninguittreksels van de laatste jaren … het is bij moment hallucinant welk dossier je dient aan te maken om als geliefdes samen te kunnen zijn in deze wereld … door een Visa proces gaan voor Europa in Armenië is bij momenten heel hard en intens …  ik kan intussen een boek schrijven over onrechtvaardige dingen die gebeuren …

Het is een proces waar waarschijnlijk veel mensen in alle stilte doorgaan … zaken waar ik tot voor kort zelf niet van op de hoogte was … zaken die zich immers niet voordoen als je de liefde binnen de fysieke landsgrenzen leert kennen … het is een bevestiging voor mezelf voor wat ik al wist over hoe vrij we in Europa zijn als we hier zijn geboren … en ik ben me er ook van bewust dat we in Europa niet zomaar de grenzen kunnen openzetten voor iedereen … daar gaat het mij niet over … wel over het feit dat echte liefde de dupe is van misbruik van bepaalde individuen en schijnhuwelijken … iets wat ze in verschillende overheidsinstellingen ook bevestigen dat je als eerlijke mens de dupe bent van mensen die minder goeie intenties hebben …

Ik merk dat dit alles me diep raakt … Het onrecht in de wereld … Het onrecht in het systeem … Soms voel ik woede en verdriet en zou ik willen vechten tegen het systeem … Ook al weet ik dat strijd geen oplossing is … Het enige wat ik kan doen is mijn eigen waarheid spreken en dicht bij mezelf blijven … Ik voel ook dat dit niet enkel het verhaal is van mezelf en Kristine … Dat er vele mensen met goeie intenties door een systeem dienen te gaan dat eenvoudiger zou kunnen zijn … Een systeem waar niet altijd ruimte is voor het hart … Wat ik voel is dat in mezelf geen grenzen voel … Er is een kloppend hart in mezelf dat klopt in iedere mens … Ik heb in mijn leven veel gereisd en daarbij geleerd dat de liefde iets universeels is … Dat in ons hart we allemaal geworteld zijn in dezelfde essentie … Het maakt niet uit van waar we komen … Overal in de wereld heb je mensen met goeie en minder goeie intenties … Alleen is de realiteit dat er een systeem is waar het wel uitmaakt van waar je komt en dat je met goeie intenties soms de dupe bent van mensen met minder goeie intenties …

 

 

Pure love versus bureaucracy

I have wondered myself the past few weeks if it is a good idea to write about what I am going to write about now … Over the past few years, I have spoke here from my heart and soul through my blog several times … By writing about various topics such as love, emotions, …. Something that makes me very vulnerable … Sometimes I still feel fear when I want to share something deep and open … A feeling that when I am so open I am so vulnerable … But i feel that I have to write about it and about what I experience … As some people know i met the love of my life during my trip to the East and my stay in Armenia … In the love with my beloved Kristine I feel no limits and no borders … it feels like we’ve always known each other … like if we have met again in this life … a deep soul connection … a love that transcends time and space …

The reality, however, is that we live in a world that do has borders … and that is exactly what I want to write about and what we are confronted with now … I was born in Belgium and Kristine was born in Armenia … That’s how we both grew up in a world who gave us the Armenian and Belgian nationality … However, we do not feel that nationality … We both feel human … Two souls who taste love together … love does not feel the boundaries of the countries where we were born … in our togetherness we do not feel this borders …

The reality, however, is that when we want to be together in this world and live together we are confronted with the system outside ourselves … We are now faced with the unfreedom and limitations that the country where you are born bring … For myself in possession of a Belgian identity card is traveling and exploring the world very easy … With a Belgian passport and by extension as a resident of Europe all the doors to the world open easily … A simple passport and simple paper as a key that opens all doors … On the other hand for Kristine it is not so easy … She has the same paper passport … The only difference in the passport is the name of the country and a name that sounds different … The reality in this world is that this passport has a big implication for our physical togetherness … The reality is that in this world real and pure love is also partly the victim of the abuse of certain individuals of the system … Because of the many fake marriages as an honest person you are forced to go through a very heavy bureaucratic administrative vehicle … For me it is obvious to go to Armenia … No paperwork … No Visa preparation … However, it is a completely different story for Kristine … Even now in our togetherness and now that we want to establish in Europe we are confronted with how everything works …

It is also a confrontation with the shadow side of the system … in the framework of our future marriage we are both confronted with the limits of the system outside ourselves … a system that was partly settled by abuse of certain individuals … I fully understand why there are rules … because there are people who profit … the reality is that as a fair person you also have to go through a very complex process … It surprises me which process it is in reality … It is a heavy vehicule of administration … Calling hours and days … Hours and days of mailing … from embassy to embassy … from one government agency to another … from visa center to visa center … and especially the info that is asked … when did you get to know each other … how often did you see each other? … pictures of your travels … mail traffic with conversations … personal correspondence … account statements of the last years … it is at some moment hallucinant which file you have to make up to be able to be together as loved ones in this world … going through a visa proces for Europe in Armenia is sometimes very intense and hard … i can in the meantime write a book about injustice things that happen concerning that …

It is a process where propably many people are going through in silence … things I did not know about until recently … things that do not happen when you get to know the love within the physical borders of your own country … it is a confirmation for myself for what I already knew about how free we are in Europe when we were born here … and I am also aware that in Europe we can not just open the borders to everyone … that’s not what I’m talking about … but about the fact that true love is in some point the victim of abuse of certain individuals and fake marriages … something they also confirm in various government institutions that you, as an honest person, are the victims of people who have less good intentions …

I fel that all of this touches me deeply … The injustice in the world … The injustice in the system … Sometimes I feel anger and sadness and I want to fight against the system … Even though I know that fighting is not a solution … The only thing I can do is speak my own truth and stay close to myself …  I also feel that this is not just the story of myself and Kristine … That many people with good intentions should go through a system that could be more simple and fair… A system where now is not always place for the heart … What I feel is that there are no boundaries in me … There is a beating heart in myself that is there in every person … I have traveled a lot in my life and learned that love is something universal … That in our hearts we are all rooted in the same essence … It does not matter where we comefrom  … we are all able to love … and everywhere in the world you have people with good and less good intentions … Only the reality is that there is a system where it does matter from where you come and that with good intentions you are sometimes the victim of people with less good intentions …

 

 

Message from Yeshua and Mary Magdalene

0

Boodschap van Yeshua en Maria Magdalena <English below>
Enkele nachten geleden werd ik wakker in Armenië met volgende boodschap die doorkwam van Yeshua en Maria Magdalena waarvan ik voel dat ik ze dien te delen …

Mystieke huwelijk in en buiten jezelf

Om werkelijk lief te hebben dien je eerst het mystieke huwelijk in jezelf te vertrekken … jezelf omarmen in al wat is … waarna elke behoefte wegvalt om de dingen nog langer buiten jezelf te zoeken … wanneer je vrede hebt met ieder facet van jezelf vervalt de neiging de dingen nog langer buiten jezelf te zoeken … dan ben je overal thuis bij jezelf waar je ook bent … de herinnering dat thuis is waar je hart is … hierin ligt het zaad van onvoorwaardelijke liefde besloten … na het voltrekken van het heilig huwelijk in jezelf kan je je openen voor diepe relaties met anderen zonder voorwaarden … dan ben je ook klaar om je te verbinden in een heilig huwelijk met een geliefde vanuit onvoorwaardelijke liefde … dat is de liefde die Yeshua en mezelf hebben ervaren … een diepe vorm van onvoorwaardelijke liefde nadat we eerst het heilig huwelijk in onszelf voltrokken … waarna we samen een liefde hebben ervaren die tijd en ruimte overstijgt … omdat het niet langer over het aardse samenkomen gaat … maar over eeuwige liefde …

Armenia mei 2018

Jan M

In naam van Maria Magdalena en Yeshua

Hartegroet

Jan

English version

Message from Yeshua and Mary Magdalene

a few nights ago I woke up in Armenia with the following message that came through from Yeshua and Mary Magdalene from which i feel i have to share …

Mystical marriage in and outside yourself

To be able to really love you need to first find the mystical Marriage in yourself … embrace yourself with all that is … after this process every need is lost to search things outside yourself …When you have peace within then you are at home everywhere you are … then the memory awakes that home is where your heart is … in this lays the seed of unconditional love … when you fulfilled the sacred marriage in yourself you can open for deep relationships with others without conditions …only then you are ready to connect in a sacred marriage with a loved one based on unconditional love …that is the love that Yeshua and myself have experienced … a deep form of unconditional love which came after we first fulfilled the sacred marriage in ourselves … after which we have experienced together a love that transcends time and space … because from that point our love was no longer from this earth … from then it was all about eternal love …

Armenia may 2018

Jan M

In the name of Mary Magdalene and Yeshua

Greet from the heart

Jan

jesus-1138278_960_720-172021a2a913182affb760756e6c79824